projekt „Szkoła zawodowa – Twoja Przyszłość”

Tytuł projektu:
Szkoła zawodowa -Twoja przyszłość

Program operacyjny:     
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa   10. Innowacyjna edukacja
Działanie  10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
Poddziałanie  10.01.03 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Dane finansowe:
Koszt całkowity:  513 325,00zł
Kwota dofinansowania: 487 505,00 zł
Wkład własny: 25 820,00zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  4 sierpnia 2020r.

Realizator:
Gmina Miasta Toruń
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Termin realizacji:
01.01.2021 r. – 30.09.2023 r.


Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży /kursów/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.

W ramach projektu planuje się zrealizować:

  • staże uczniowskie dla uczniów,
  • kursy dla uczniów, podnoszące kompetencje,
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe),
  • studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego,

Planowane rezultaty:

  • liczba uczniów, którzy nabędą umiejętności praktyczne po stażach uczniowskich u pracodawcy: 45
  • liczba uczniów, którzy podniosą kompetencje: 153
  • liczba nauczycieli, którzy podniosą kwalifikacje lub kompetencje: 8

Dane kontaktowe realizatora:

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
tel.: 56 623 13 38, e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, ul.Osikowa 15, 87-100 Toruń
tel.: 56 657 37 77, e-mail: sekretariat@zsgh.torun.pl

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, ul.św. Józefa 26, 87-100 Toruń
tel.: 56 654 47 91, e-mai: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul.Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń
tel.: 566544613, e-mail: ekonomik@zset.home.pl


Metryczka

Okres programowania:  Okres programowania 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: Projekt konkursowy

Grupa docelowa: Uczniowie, Nauczyciele

Tematyka projektu: Edukacja, Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu


Dokumenty projektowe:


Koordynator projektu w szkole: mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska


PROJEKT ZAKOŃCZONY