Pomoc materialna, stypendia

AKTUALNE STYPENDIA

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025 przeznaczone jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego oraz Technikum (szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2024 poz. 750) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów winien dotyczyć ucznia, który w roku szkolnym 2024/2025 będzie w dalszym ciągu uczniem danej szkoły.
Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów:
jest sporządzany przez Samorząd Uczniowski i kierowany do Rady Pedagogicznej,
Rada Pedagogiczna w terminie do dnia 24 czerwca zatwierdza kandydata do stypendium,
Dyrektor Szkoły zatwierdzony wniosek przez Radę Pedagogiczną przedstawia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie do 10 lipca 2024 r.

2. Stypendium Ministra Właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2024/2025. Kandydatami do Stypendium Ministra Właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie i absolwenci szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży, publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wymienionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty. Informacje można pozyskać na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
(https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-rok-szkolny-20242025).

3. Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/2025
Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego przeznaczone jest dla uczniów szkól ponadpodstawowych.
Termin składania wniosku upływa 15 lipca 2024 r.
Stypendium może otrzymać uczeń ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
– średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
– co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
– co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
– brak ocen dopuszczających.
Wniosek należy wypełnić komputerowo, jest do pobrania na stronie: https://www.powiattorunski.pl/7851,stypendia?tresc=88854
Do wniosku należy dołączyć:
– kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem,
lub
– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów (Uwaga! Dotyczy tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa).

4. Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Stypendium to przeznaczone jest dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce i pozytywną opinię Rady Pedagogicznej. Informacji szczegółowych udziela pedagog szkolny – Teresa Węglikowska – Chachuła.

5. Fundusz Stypendialny Talenty 2024. Stypendium to adresowane jest do tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów, którzy mają wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Informacje znajdują się na stronie Talenty Fundusz Stypendialny (https://fundusz-talenty.pl/rekrutacja-2024).

6. Wioska Olimpijska 2024 to wakacyjny obóz naukowy dla finalistów i laureatów olimpiad, przeznaczony dla wyróżniających się uczniów i uczennic szkół średnich. Organizatorem jest Collegium Invisibilew Warszawie (https://www.ci.edu.pl/wioska-olimpijska/).

7. Program Stypendiów Pomostowych skierowany do absolwentów liceum lub technikum oraz szkoły branżowej II stopnia, którzy ukończyli szkołę i zdali maturę w 2024 roku, a także są finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole średniej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stypendia Pomostowe (https://www.stypendia-pomostowe.pl/).

8. Nagroda Prezydenta Torunia
Na stronie https://www.torun.pl/pl/nagrody-dla-uczniow-nabor-wnioskow-2 zamieszczono komunikat informujący, że tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Torunia.
Wnioski będą przyjmowane w terminie od dnia 1 lipca 2024 r.
Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Nagrodę za rok szkolny 2023/2024 może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:
– w minionym roku szkolnym uczęszczał do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia,
– odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
– uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.


Rządowy Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Ruszył Rządowy Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025. Program ten jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych. Adresatami są uczniowie technikum i szkół branżowych słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem oraz z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawą prawną do otrzymania tego stypendium jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz.U. poz. 1046).

Stypendium „Wyprawka szkolna” jest udzielane na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego bądź innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać w 2024/2025, w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Torunia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz oświadczenie, dotyczące RODO.

Wzór wniosku i inne niezbędne druki będzie można otrzymać od pedagoga szkolnego po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, tj. od 2 września 2024r.