Kompleks sportowy „ORLIK”

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu informuje, że do dyspozycji mieszkańców Torunia udostępniony jest przyszkolny kompleks boisk sportowy „Orlik”, wraz z bieżnią lekkoatletyczną.
 
 
Wyciąg z Zarządzenia nr 376/2022 Prezydenta Miasta Torunia ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Torunia:

§ 3.1. Boiska wielofunkcyjne Orlik udostępniane są:
1) jednostkom oświatowym – bezpłatnie w okresie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
2)
indywidualnym mieszkańcom Torunia – bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w weekendy, ferie zimowe i letnie – w godzinach otwarcia obiektu;
3)
grupom zorganizowanym (z wyłączeniem klubów sportowych i szkółek piłkarskich) – odpłatnie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, w dni powszednie w godzinach 15.00 – 17.00;
4)
klubom sportowym i szkółkom piłkarskim prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży – odpłatnie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, w dni powszednie w godzinach 17.00 – 20.00,
z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 1a-1b niniejszego zarządzenia:
1a) w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, w dni powszednie, jeśli wynika to z planu lekcji jednostki oświatowej, zarządca obiektu ma prawo do zmiany  godzin udostępniania boiska wielofunkcyjnego Orlik dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4,
1b) w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, w dni powszednie w godzinach 15.00 – 20.00 w weekendy w przypadku, gdy na danym boisku wielofunkcyjnym Orlik nie dokonały rezerwacji podmioty wskazane w ust. 1 pkt 2-4, możliwe jest korzystanie z boiska przez pozostałe podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach określonych dla tych podmiotów niniejszym zarządzeniem.

2. Podstawą udostępnienia boisk wielofunkcyjnych Orlik w przypadku:
– grup zorganizowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 3  jest dokonanie rezerwacji boiska, wniesienie opłaty przelewem na konto bankowe zarządcy obiektu w terminie 6 dni poprzedzających termin rezerwacji. Wysokość opłaty określona została w § 4 ust 1 niniejszego zarządzenia.
klubów sportowych oraz szkółek piłkarskich,  o których mowa w ust. 1 pkt 4 jest zawarcie umowy najmu z zarządcą obiektu (umowy godzinowej na cały sezon, tj. od września do czerwca), wniesienie opłaty przelewem na konto bankowe zarządcy obiektu do 15 dnia każdego miesiąca, na który zawarta jest ww. umowa. Wysokość opłaty określona została w § 4 ust 1 niniejszego zarządzenia.

W przypadku rezygnacji z korzystania przez podmiot wymieniony w ust. 2 pkt 1 zarządzenia po wniesieniu opłaty, środki te nie podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inny termin po indywidualnym uzgodnieniu z zarządcą obiektu.


REZERWACJE:

Kierownik gospodarczy ZSMEiE – tel. 56 654 41 07 w 15

W celu zawarcia umowy najmu kompleksu boisk ORLIK należy kontaktować się z kierownikiem gospodarczym ZSMEiE – tel. 56 654 41 07 w 15.


CENNIK (w nawiasie nowe stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2024r.):

§ 4.1 Grupy zorganizowane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 zarządzenia dokonujące rezerwacji boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz kluby sportowe i szkółki piłkarskie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 dokonujące najmu godzinowego boiska wielofunkcyjnego Orlik zobowiązane są do ponoszenia następujących opłat za korzystanie z:
1) boiska do piłki nożnej – 57,20(63,72 zł) brutto za 1 godzinę;
2) boiska do piłki koszykowej – 11,44 zł (12,47 zł) brutto za 1 godzinę;
3) zaplecza sanitarno-szatniowego  – 11,44 zł (12,74 zł) brutto za 1 godzinę;
4)  oświetlenia obiektu – 22,88 (25,49 zł) zł brutto za 1 godzinę.

W przypadku potrzeby skorzystania z zaplecza sanitarno-szatniowego i/lub oświetlenia obiektu opłaty prosimy zsumować i przelać łączną kwotę za wynajem.

2. Kluby sportowe oraz szkółki piłkarskie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 zawierające umowy na cały sezon zobowiązane są wnosić zryczałtowane opłaty za wynajem 1 boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przez 3 godziny dziennie w godzinach od 17.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku:
1) w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i październik w wysokości 2 288,00 zł (2 548,83 zł) brutto/miesięcznie za 1 boisko bez oświetlenia, z zastrzeżeniem ust 3.
2) w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec w wysokości 3 432,00 zł (3 823,25 zł) brutto/miesięcznie za 1 boisko z oświetleniem, z zastrzeżeniem ust 3.

3. W przypadku korzystania z danego boiska wielofunkcyjnego Orlik przez więcej niż jednego najemcę lub w przypadku wykorzystania mniejszej liczby dni opłaty, o których mowa w ust 2 zostaną naliczone proporcjonalnie, w sposób ustalony w umowie najmu.


Dane do przelewu:
ZSMEiE, 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 26
Nr konta: 10 1160 2202 0000 0000 6376 4156
W tytule przelewu należy wpisać: wynajem ORLIKA, podać zarezerwowany termin. (potwierdzenie przelewu należy okazać opiekunowi boiska w dniu wynajmu).