Klauzula informacyjna – RODO i monitoring wizyjny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jakub Rutkowski
e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl, tel.: 56 611 89 92.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu (ZSMEiE) jest Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Jakubem Rutkowskim, mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZSMEiE w Toruniu wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz ZSMEiE w Toruniu
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZSMEiE w Toruniu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZSMEiE w Toruniu, reprezentowana przez Dyrektora ZSMEiE w Toruniu
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZSMEiE w Toruniu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Monitoring wizyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO);Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 r. poz.1000), Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r z późniejszymi zmianami oraz Statutu ZSMEiE dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych informuje, iż na terenie szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny.
Celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły, ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych , ustalaniu sprawców czynów nagannych w szkole (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże, itp.), ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz ochrona mienia szkoły.
Monitoring funkcjonuje całą dobę, rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.