projekt „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy”

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”

Realizator:
Lider Partnerstwa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Partnerzy projektu – Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 1 899 090,48 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 111 331,20 zł i Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 103 355,20 zł)
Kwota dofinansowania: 1 842 117,75 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 111 331,20 zł i Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 103 355,20 zł)
Wkład własny: 56 972,73 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 842 117,75 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
18.12.2018 r.

Termin realizacji:
1.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Cel projektu:
Zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych (SZ) i ich absolwentów na rynek pracy poprzez opracowanie i adaptację do polskich warunków, przetestowanie w 3 szkołach zawodowych na grupie 60 uczniów i w 3 powiatowych urzędach pracy (PUP) na grupie 30 bezrobotnych absolwentów SZ oraz wdrożenie przez 24 instytucje (PUP lub SZ) innowacyjnych modeli:

 • zacieśnienia współpracy doradców zawodowych z PUP z nauczycielami ze szkół zawodowych,
 • wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów już na etapie nauki w szkole zawodowej,
 • wspierania bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w wejściu na rynek pracy w ramach działalności publicznych służb zatrudnienia,

bazujących na niemieckich rozwiązaniach w tym zakresie, w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg (Bundesagentur fur Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg).

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania do realizacji:

 • Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (I-VIII.2019);
 • Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu przy wsparciu partnera ponadnarodowego (IX.2019-XII.2020);
 • Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego (I-VI.2021);
 • Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej rozwiązania z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy jego efektów (IV-IX.2021);
 • Wdrożenie rozwiązania do praktyki (X-XII.2021);
 • Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania (X-XII.2021).

Do planowanych efektów należą:

 • Transfer i zaadoptowanie niemieckich rozwiązań w formie 3 innowacyjnych modeli w wersji do testowania).
 • Wdrożenie nowych rozwiązań w instytucjach (PUP lub SZ).
 • Wymiana doświadczeń i informacji w partnerstwie ponadnarodowym.
 • Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności doradców zawodowych PUP i nauczycieli ze szkół zawodowych testujących opracowane rozwiązanie.
 • Wzrost świadomości partnerów projektu w zakresie 3 innowacyjnych modeli.
 • Rekomendacja w zakresie skutecznego i trwałego stosowania rozwiązania.
 • Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności doradców zawodowych z PUP i nauczycieli ze SZ w zakresie rozwiązania.
 • Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym oraz w partnerstwie krajowym.

Koordynator projektu w szkole: mgr Michał Szymczak