projekt ERASMUS +

Projekt „Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany w latach 2020-2022, Akcja 1 „Mobilność kadry”

W programie bierze udział 17 pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Uczestnicy to nauczyciele różnych przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych, pracownicy administracyjni oraz pracownicy internatu i biblioteki.

Nauczyciele języka angielskiego wezmą udział w kursach językowo-metodycznych (3 osoby); pozostali nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły wezmą udział w kursach języka angielskiego.

Opis projektu:

Projekt zakłada wyjazdy uczestników na kursy językowe odbywające się w różnych krajach europejskich oraz wyjazdy nauczycieli języka angielskiego na kursy metodyczne. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, w tym także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz prowadzenia współpracy międzynarodowej. Nauczyciele języka angielskiego odbędą szkolenia pozwalające na doskonalenie znajomości języka oraz istotne zaktualizowanie wiedzy realioznawczej, będącej obecnie jedną z kluczowych elementów podstawy programowej.

Dzięki udziałowi w projekcie, szkoła podniesie swoje możliwości w zakresie realizacji współpracy międzynarodowej. Nauczyciele przedmiotów zawodowych są szczególnie ważną grupą, ponieważ w nowej podstawie programowej dla przedmiotów zawodowych przewiduje się szczególne miejsce języka angielskiego (w postaci nowego typu zadań na egzaminie zawodowym opartym na znajomości języka angielskiego).

W trakcie trwania projektu nauczyciele podejmą różne inicjatywy mające na celu wykorzystanie w praktyce nabyte doświadczenia. Podjęte zostaną działania i inicjatywy związane z korzystaniem i prowadzeniem współpracy w ramach programu eTwinning, promowana będzie idea współpracy międzynarodowej w innych szkołach. Promowana będzie także otwartość na różnorodność językową i kulturową wśród nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz innych partnerów. W szczególności jest to istotne w naszej szkole, gdzie duża część uczniów (50-70% w zależności od naboru) pochodzi z terenów wiejskich i podmiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po zakończeniu każdego wyjazdu, nauczyciele będą zobowiązani do wdrożenia nabytej wiedzy w czasie prowadzonych przez siebie zajęć, upowszechnianie projektu (zorganizowanie spotkań informacyjnych z nauczycielami z innych szkół, prowadzenie akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły i w innych miejscach). Szkoła jest zobowiązana do korzystania z narzędzi cyfrowych Mobility Tool+ oraz Platformy rezultatów Erasmus+. 


Koordynator projektu w szkole: mgr Magdalena Dryszel