Deklaracja dostępności

Wstęp:

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsmeie.torun.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklaracje sporządzono dnia 2022-01-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Małgorzata Łopatko e-mail: dyrektor@zsmeie.torun.pl
lub sekretariat szkoły: zsmeie@zsmeie.torun.pl telefon: 56 654 47 91

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Szkoła posiada 4 budynki: budynek główny szkoły, budynek pracowni specjalistycznych, budynek basen, budynek Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

1. Dostępność wejścia do budynku głównego szkoły

Dla użytkowników dostępne są cztery wejścia, wyjścia. Wejście główne od strony ul. Św. Józefa dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Trzy wejścia, wyjścia od strony placu apelowego są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pozwala ono na dostęp do obiektów sportowych szkoły, świetlicy szkolnej (tylko na parter, na piętra brak wind).

2. Dostępność wejścia do budynku pracowni specjalistycznych

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście. Wejście główne od strony boiska Orlik niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – bariera schody. Brak dostępu na niższą kondygnację budynku – brak windy.

3. Dostępność wejścia do budynku basenu

Dla użytkowników dostępne jedno wejście, wyjście. Wejście główne od strony ul. Św. Józefa dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na basenie znajdują się dodatkowo 4 wejścia, wyjścia ewakuacyjne, dwa z niecki basenowej, jedno od strony maszynowni, jedno od strony parkingu – z możliwością dojazdu dla karetki. Winda dla osób niepełnosprawnych na niecce basenowej.

4. Dostępność wejścia do budynku Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Dla użytkowników dostępne jedno wejście, wyjście. Wejście główne od strony ul. Św. Józefa niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – bariera schody. Jedno boczne wejście, wyjście dla pracowników kuchni, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – bariera schody. Brak dostępu na wyższe kondygnacje budynku – brak wind.

5. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

W budynku głównym szkoły, pracowni specjalistycznych, Internacie szkolnym, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, na piętra prowadzą schody, brak wind i platform.

6. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny na każdym z pięter budynków powieszone są plany oraz głosowy – pracownik portierni (w budynku szkoły, pracowni specjalistycznych, basenie, dyżurujący przy wejściu głównym. 

7. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na zatoczce przed budynkiem głównym , znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

8. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do wszystkich budynków szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.  


Koordynator ds. dostępności w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych:

Katarzyna Rosińska, 56 654 41 07 w. 19, e-mail: katarzyna.rosinska@zsmeie.torun.pl

Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na 01.01.2021 r.:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Technikum nr 5
Szkoła Branżowa I Stopnia 5
Szkolne Schronisko Młodzieżowe