projekt „Bliżej pracodawcy”


Tytuł projektu:
Bliżej pracodawcy

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu


Krótki opis projektu:

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTA TORUŃ

2014 – 2020

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1590 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży/praktyk zawodowych/kursów/szkoleń/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli do 30.08.2023

W projekcie realizowane będą zadania:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – 2 nauczycieli
  2. Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego (420 miejsc)
  3. Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje (691 miejsc)
  4. Rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia w Centrum Nauki Młyn Wiedzy: 327 miejsc)
  5. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych do kształcenia zawodowego
  6. Doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego (8 miejsc na kursy i studia podyplomowe)
  7. Staże, praktyki zawodowe dla uczniów: staże (96)

Koordynator projektu w szkole: mgr inż. Danuta Gabriel