Nagroda Prezydenta Torunia

Na stronie https://www.torun.pl/pl/nagrody-dla-uczniow-nabor-wnioskow-2 zamieszczono komunikat informujący, że tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Torunia.
Wnioski będą przyjmowane w terminie od dnia 1 lipca 2024 r.
Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Nagrodę za rok szkolny 2023/2024 może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:
– w minionym roku szkolnym uczęszczał do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia,
– odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
– uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.