Leonardo da Vinci


ANDRZEJ SKRZYPCZYK
dyrektor szkoły, nauczyciel historii

principal, history teacher
 

DOMINIKA WARSKA
zastępca dyrektora,
lider pakietu roboczego nr 3
principal assistant,
leader of Work Package 3

BOGUSIA LUBISZEWSKA
nauczyciel historii

history teacher
 

LUCYNA MAZUR
nauczyciel geografii

geography teacher
 


RENATA GAC
nauczyciel matematyki,
doradca zawodowy
mathematics teacher,
counsellor


SYLWIA GŁOWICKA
nauczyciel przedsiębiorczości,
doradca zawodwowy
economy teacher,
counsellor


EWA WDOWCZYK
nauczyciel języka angielskiego

English teacher
 
Kim jesteśmy?
Nasz zespół zadaniowy składa się z 7 nauczycieli. Wszyscy pracujemy w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, który jest partnerem w realizowanym projekcie. ZSMEiE to ponadgimnazjalna szkoła techniczna, w której młodzież zdobywa wykształcenie w zakresie informatyki, mechatroniki, elektryki i elektroniki. Uczymy różnych przedmiotów, wykonujemy różne obowiązki. Jednak wszystkich nas łączy wspólny zapał do pracy z uczniami (772 chłopców i tylko 3 dziewczyny w wieku od 16 do 19 lat) i praca na rzecz programu Leonardo da Vinci.

Jak to się zaczęło?
We wrześniu 2002 roku przyszedł do szkoły fax z informacją o programie Linking Up - for Mobility in Europe. Za zgodą Dyrektora Szkoły postanowiłam się zająć tym programem z myślą, że może się uda, że może coś z tego wyjdzie, że może warto... Wzięłam fax i poszłam do Lucyny. Lucyna przeczytała go i powiedziała tylko - "ślij maile". No to wysłałam do... 40 różnych norweskich szkół i instytucji. W odpowiedzi dostałam 3 maile, wśród których znalazł się list z prośbą o współpracę podpisany przez Oyvinda Ingstada.

Dlaczego Leonardo?
Bo w 2004 roku skończył się Linking Up, a my, znając nasze wspólne potrzeby i możliwości, chcieliśmy dalej współpracować z Sor - Trondelag Fylkeskommune. Dlatego, kiedy Oyvind zaproponował udział naszej szkole w pilotażowym programie Leonardo da Vinci w charakterze partnera, bez wahania podpisaliśmy kontrakt.

Jak powstawał przewodnik dla rodziców w ramach pakietu roboczego nr 3 (Guideline for Shool)?
Najlepsze pomysły (Lucyny i moje) powstawały pomiędzy 7.00 a 8.15 przy porannej kawie, na zapleczu w sali nr 19. Jeszcze przed lekcjami. Potem, po dużej przerwie przychodziła Bogusia albo Renata i dokładały swoje pomysły, albo rujnowały cała naszą pracę, bo ich zdaniem z przewodnikiem dla rodziców coś było nie tak. I jeszcze te spotkania w czwartki przed południem, kiedy kłóciłyśmy się niemal o każde słowo w opisie ćwiczeń dla rodziców. No i Sylwia, która jako nauczyciel ekonomii potrafi świetnie operować specjalistycznym słownictwem, dokonywała ostatnich poprawek. Na końcu tłumaczenie naszej pracy na angielski. Przedtem robiła to Magda, ale teraz dzielnie zastępuje ją Ewa.

Efekty naszej pracy:
1. Stworzenie przewodnika dla rodziców w ramach pilotażowego projektu programu Leonardo da Vinci pt. Usługi doradztwa zawodowego w rozwijaniu ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Opracowanie prezentacji multimedialnej np. Rozwijanie ducha przedsiębiorczości wód młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Doradztwo zawodowe.
3. Przeszkolenie grona pedagogicznego ZSMEiE z zakresu organizacji i wdrażania doradztwa zawodowego w ponadgimnazjalnej szkole technicznej.
4. Przygotowanie opisu przykładów miniprzedsiębiorczości wśród młodzieży ZSMEiE dla potrzeb przewodnika dla uczniów w ramach pakietu roboczego nr 2 (Guideline for Students).
5. Upowszechnienie wśród członków społeczności szkolnej wiedzy na temat realizowanego projektu pilotażowego.
6. Włączenie w realizację projektu nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także mentorów z lokalnych przedsiębiorstw.
7. Zacieśnienie starych więzi i zdobycie nowych przyjaciół spośród międzynarodowego grona osób uczestniczących w projekcie.

A w trakcie naszej pracy....
1. Wypiłyśmy 17 litrów kawy i 8 litrów herbaty. 2. Zjadłyśmy 29 drożdżówek.
3. Został zużyty 1 czarny i 1 kolorowy tusz do drukarki.
4. Zużyłyśmy 1 karton białego papieru formatu A-4 czyli około 2500 kartek i ponad 300 kartek papieru kolorowego.
5. Wypisałyśmy 5 markerów.
6. Zepsuł się monitor od komputera Lucyny.......
7. ......................a i to jeszcze nie wszystko............. :)

Napisała: Dominika Warska
Who are we?
Our working team consists of seven teachers. We all work in the Complex of Mechanic, Electric and Electronic Schools, which is a partner in the project that is being realised. ZSMEiE is a secondary technical school where youth acquire education in the spheres of information technology, mechatronics, electronics and electrics. We teach different subjects, we carry out different tasks. However, we are all united by common zeal for work with students (772 boys and only 3 girls between the age of 16 and 19) and by work for the benefit of Leonardo da Vinci project as well.

How did it start?
In September 2002 our school got a fax informing us about Linking Up - for Mobility in Europe Programme. With our head teacher's approval I decided to take care of this programme thinking that maybe something would come of it, that maybe it is worth trying... I took the fax and went to Lucyna. Lucyna read it and said only one thing "send e-mails". So I sent to 40 different Norwegian schools and institutions. In reply I received 3 e-mails among which I found a letter of request for cooperation signed by Oyvind Ingstad.

Why Leonardo?
Simply because in 2004 Linking Up Programme came to an end and we, knowing our common needs and capabilities, still wanted to cooperate with Sor - Trondelag Fylkeskommune. That is why, when Oyvind suggested that we should take part in the Leonardo da Vinci pilot project, we signed it without hesitation.

How was the Guideline for parents within the framework of Work Package number 3 coming into existence?
The best ideas (Lucyna's and mine) were being created between 7a.m. and 8.15 a.m. while we were having our morning coffee on the back of classroom number 19, before the lesson started. Then, after a long school break Bogusia or Renata came and added their ideas or ruined whole our work because according to them it was something wrong with the guideline for parents. And the meetings on Thursdays in the forenoon when we quarrelled almost about every single word in the description of the exercises for parents.. And Sylvia, who as a teacher of economy uses professional vocabulary perfectly, was making last corrections. Finally, our work was translated into English. First, Magda was translating it and now it is Ewa who is replacing her.

Effects of our work
1. Creating guideline for parents within the framework of Leonardo da Vinci Pilot Project entitled 'Services of vocational counselling in developing the spirit of entrepreneurship among students in secondary schools'.
2. Working out multimedia presentation entitled 'Developing the spirit of entrepreneurship among youth in secondary schools. Vocational Counselling.
3. Instructing the teacher staff of ZSMEiE in terms of organising and training in vocational counselling in technical secondary school.
4. Preparing the description of the examples of minientrepreneurship among youth of ZSMEiE for the sake of Guideline for Students within the framework of Work Package 2.
5. Dissemination of information about the pilot project among members of school community.
6. Including teachers, students, their parents and local mentors as well in the realization of the project.
7. Tightening old bonds and making new friends among international group taking part in the project.

During our work...
1. We drank 17 litres of coffee and 8 litres of tea.
2. We ate 29 buns.
3. 2 toners were used up - one black and one colourful.
4. We used up 1 carton of A-4 white paper which gives about 2500 sheets of paper and over 300 colourful ones.
5. We used up 5 markers.
6. Lucyna's computer monitor got broken.
7. ......................and it is not all............. :)

Written by: Dominika Warska
Transtlated into English: Ewa Wdowczyk