ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2014 / 2015

Konkursy i zawody: Konkurs wiedzy o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestrze Kaliskim, patronie ZSMEiE
119 - 2014/2015      Wstecz   Menu   Dalej   Konkurs wiedzy o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestrze Kaliskim, patronie ZSMEiE

Jednym z przedsięwzięć program dydaktyczno-wychowawczego "Poznaj patrona szkoły - równaj do najlepszych" jest konkurs wiedzy o prof. Sylwestrze Kaliskim, patronie ZSMEiE. Konkurs ten będzie przeprowadzony w związku z obchodami 70-lecia istnienia ZSMEiE. Poniżej przedstawiamy regulamin tegoż konkursu.

Regulamin konkursu wiedzy o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestrze Kaliskim, patronie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Cele konkursu:
 1. Zapoznanie uczniów z życiem, cechami osobowymi i dokonaniami Sylwestra Kaliskiego.
 2. Tworzenie w świadomości młodzieży wzoru osobowego godnego naśladowania.
 3. Uzmysławianie uczestnikom konkursu kierunków rozwoju nauk, których podwaliny poznają w szkole.
 4. Wdrażanie wychowanków do zdrowej rywalizacji.
 5. Kształtowanie umiejętności prezentowania posiadanej wiedzy.
 6. Mobilizowanie uczniów do publicznych wystąpień i prezentacji.
 7. Rozwijanie kreatywności intelektualnej uczniów.
 8. Prorozwojowe i społecznie korzystne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków szkoły.
 1. Konkurs wiedzy o patronie szkoły jest imprezą popularno-naukową.
 2. Konkurs jest projektem trójetapowym. Składa się z:
  • eliminacji pisemnych,
  • finału pisemnego,
  • finału ustnego.
 3. Uczestnikami konkursu są:
  • w etapie pierwszym- wszyscy uczniowie szkoły,
  • w etapie drugim- zwycięzcy eliminacji w klasach szkolnych,
  • w etapie trzecim- pięciu uczniów z najlepszymi wynikami konkursu na etapie drugim.
 4. Eliminacje prowadzone są w zespołach klasowych przez wychowawcę klasy podczas godziny wychowawczej w listopadzie każdego roku szkolnego.
 5. Finał pisemny i ustny konkursu realizowany jest w „Dniu Patrona Szkoły” -19 grudnia każdego roku szkolnego (rocznica urodzin Sylwestra Kaliskiego).
 6. Etap pisemny konkursu oddzielony jest od etapu ustnego wystawą prac uczniów w ramach imprezy „ľElektra”. W tym czasie jury ocenia odpowiedzi pisemne.
 7. Konkurs wiedzy o patronie szkoły poprzedzony jest zapoznaniem uczniów z „Notą biograficzną” o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestrze Kaliskim prezentowaną przez wychowawców klas podczas godziny wychowawczej w dniu 16 września każdego roku szkolnego (rocznica śmierci Kaliskiego).
 8. Zmagania konkursowe ocenia jury wybierane przez dyrektora szkoły, będącego zawsze jego przewodniczącym, w porozumieniu z Sekcją Naukową Młodzieżowej Rady Internatu - organizatorem konkursu i Samorządem Szkolnym.
 9. Finaliści etapu ustnego konkursu otrzymują dyplomy, a trzy osoby zajmujące czołowe trzy lokaty - nagrody rzeczowe.
 10. Nagrody w konkursie funduje Rada Rodziców za aprobatą Dyrekcji Szkoły.
 11. Materiały pomocnicze z treściami będącymi przedmiotem konkursu dostępne są w bibliotece szkolnej i u wychowawców klas.
 12. Miejscem odbycia konkursu i wystawy „ľElektra” jest świetlica Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
 13. Wszelkie kwestie merytoryczne i organizacyjne związane z konkursem, niezawarte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem Sekcji Naukowej Młodzieżowej Rady Internatu.
Organizatorzy:
Sekcja Naukowa
Młodzieżowej Rady Internatu
Pytania do pisemnego konkursu wiedzy o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestrze Kaliskim

ETAP ELIMINACJI W KLASACH SZKOLNYCH

Wersja I
 1. Jaką nazwę nosi druga uczelnia, na której studiował Sylwester Kaliski i co na niej studiował?
  Odp. Uniwersytet Warszawski - fizyka i matematyka. (0-3 pkt.)
 2. Jakie języki obce znał Sylwester Kaliski?
  Odp. angielski, niemiecki, rosyjski. (0-3 pkt.)
 3. W którym roku Sylwester Kaliski rozpoczął pracę w Wojskowej Akademii Technicznej?
  Odp. 1951m (0-1 pkt.)
Wersja II
 1. W jakich latach Sylwester Kaliski otrzymał:
  Odp.
  • stopień oficerski porucznika - 1951
  • stopień kapitana - 1952
  • stopień majora - 1954
  • stopień podpułkownika - 1957
  • stopień oficerski pułkownika - 1960
  • stopień generała brygady - 1966
  • stopień generała dywizji – 1972
  (0-7 pkt.)
 2. Wymień główne dziedziny zainteresowań naukowych Sylwestra kaliskiego.
  Odp.
  • teoria płyt stosowanych w budownictwie;
  • model statyczny żelbetonowego mostu belkowego z płytą jezdni umocowaną na dźwigarach głównych;
  • rozprzestrzenianie się fal plastycznych i uderzeniowych w ciałach stałych;
  • dokonanie wynalazku fasera - urządzenia podobnego do lasera generującego drgania spontaniczne w zakresie kilku MHz, gdzie źródłem wywołującym te drgania jest strumień elektronów w krysztale piezopółprzewodnikowym;
  • rozprzestrzenianie się fal mechanomagnetycznych w ośrodkach złożonych typu piezoelektryków, ferrytów i ferromagnetyków;
  • stworzenie podstaw fononiki- działu elektroniki zajmującego się przetwarzaniem energii. Jedną z nich jest energia fal sprężystości związana z przepływem prądu elektrycznego. Fale takie występują w półprzewodniku o własnościach piezoelektrycznych;
  • wytwarzanie plazmy za pomocą skoncentrowanych impulsów laserowych;
  • wywoływanie mikrosyntezy termojądrowej poprzez uzyskiwanie temperatury rzędu kilkudziesięciu milionów kelwinów za pomocą laserów.
  (0-8 pkt.)
 3. Jaki był temat rozprawy doktorskiej Sylwestra Kaliskiego?
  Odp. "Stateczność udarowa pręta" (0-1 pkt.)
Wersja III
 1. W jakich dziedzinach wiedzy i nauki ma zastosowanie wynalazek fasera?
  Odp. elektronika, automatyka, informatyka (0-3 pkt.)
 2. Jakie cechy osobowości posiadał Sylwester Kaliski, które pozwoliły osiągnąć mu ogromne sukcesy naukowe?
  Odp.
  • nadzwyczajna pracowitość
  • uzdolnienia
  • ambicja bycia najlepszym
  • konsekwencja działania
  (0-4 pkt.)
 3. Jaki był temat rozprawy habilitacyjnej Sylwestra Kaliskiego?
  Odp. "Pewne problemy brzegowe dynamicznej teorii sprężystości ciał niesprężystych". (0-1 pkt.)
Wersja IV
 1. W jakich dziedzinach życia społecznego wykorzystywane są dokonania naukowe i praktyczne Sylwestra Kaliskiego?
  Odp.
  • budownictwo
  • transport
  • nauka
  • wojskowość
  • przemysł
  (0-5 pkt.)
 2. Podaj nazwy trzech obiektów w Polsce (instytucji, pomników, nazw ulic) imienia Sylwestra Kaliskiego.
  Odp.
  • ulica w dzielnicy Warszawy - Bemowie
  • Instytut Fizyki i Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w WAT
  • ZSMEiE w Toruniu.
  (0-4 pkt.)
 3. W którym roku Sylwester Kaliski został profesorem nadzwyczajnym?
  Odp. 1960 (0-1 pkt.)
Pytania do ustnego konkursu wiedzy o gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestrze Kaliskim

ETAP FINAŁOWY/ PIĘCIU NAJLPESZYCH UCZNIÓW PO PISEMNYM ETAPIE FINAŁOWYM

I. Pytania za 1 punkt ( 5 osób po 4 pytania)
 1. W którym roku Sylwester Kaliski otrzymał tytuł profesora zwyczajnego?
  Odp. 1961
 2. W którym roku Sylwester Kaliski został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk?
  Odp. 1969
 3. W którym roku Sylwester Kaliski otrzymał tytuł docenta?
  Odp. 1957
 4. W którym roku Sylwester Kaliski rozpoczął służbę wojskową?
  Odp. 1950
 5. Czyje imię nosi Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie?
  Odp. Sylwestra Kaliskiego
 6. Sylwester Kaliski był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Journal of Technical Physics”. W którym roku nim został?
  Odp. 1959
 7. Sylwester Kaliski jest twórcą polskiej elektronofononiki. W którym roku rozpoczął prace nad tą dziedziną?
  Odp. 1965
 8. Co było przedmiotem zainteresowania naukowego Sylwestra Kaliskiego od 1968 roku?
  Odp. Współdziałanie silnych, skomprymowanych pól z materią.
 9. Sylwester Kaliski opracował tzw. metodę wybuchową, za pomocą której można przekroczyć próg syntezy termojądrowej. Na czym ona polega?
  Odp. Polega na inicjacji syntezy bez użycia układów laserowych, jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów wybuchowych.
 10. Autorem ilu prac naukowych był Sylwester Kaliski?
  Odp. Ponad 550
 11. Ile nagród państwowych I stopnia otrzymał Sylwester Kaliski?
  Odp. 4 ( 1964, 1970, 1974, 1978)
 12. Gdzie znajduje się grób Sylwestra Kaliskiego?
  Odp. Wojskowy Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
 13. Jeden z wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej powstał z inicjatywy Sylwestra Kaliskiego. Jaką nosi nazwę?
  Odp. Wydział Fizyki Technicznej
 14. Jak brzmi maksyma Sylwestra Kaliskiego dotycząca fizyki?
  Odp. "Fizyka to ostoja solidności"
 15. Jakie pasje pozanaukowe posiadał Sylwester Kaliski?
  Odp. Żegluga i pływanie
 16. W jakich latach Sylwester Kaliski pełnił funkcję komendanta- rektora Wojskowej Akademii Technicznej?
  Odp. 1967- 1974
 17. W którym roku nadano Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu imię Sylwestra Kaliskiego?
  Odp. 1985
 18. W którym roku powstała WAT?
  Odp. 1951 (21 stycznia)
 19. Podaj pełną datę śmierci Sylwestra Kaliskiego.
  Odp. 16 września 1978
 20. W jakich okolicznościach zmarł Sylwester Kaliski?
  Odp. Wypadek samochodowy na trasie Warszawa- Kołobrzeg w drodze na wczasy
II. Pytania za 2 punkty. ( 5 osób po 3 pytania)
 1. Na jakiej uczelni (wydział i szkoła wyższa) i w jakich latach studiował Sylwester Kaliski?
  Odp. Wydział Inżynierii Lądowo- Wodnej Politechniki Gdańskiej - 1945-1949
 2. Podaj datę i miejsce urodzenia Sylwestra Kaliskiego.
  Odp. 19 grudnia 1925 - Toruń ( ul. Mickiewicza 79)
 3. Gdzie i na jakim stanowisku Sylwester Kaliski realizował pierwsze zatrudnienie?
  Odp. Asystent w Katedrze Matematyki i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Gdańskiej
 4. W którym roku i na jakiej uczelni Sylwester Kaliski obronił pracę doktorską?
  Odp. 1945 - WAT
 5. Jakie dziedziny wiedzy technicznej były pierwszym przedmiotem zainteresowań Sylwestra Kaliskiego?
  Odp. Wytrzymałości materiałów i teoria drgań.
 6. W którym roku i w jakiej instytucji naukowej Sylwester Kaliski obronił rozprawę habilitacyjną?
  Odp. 1956 - Polka Akademia Nauk
 7. W jakim obozie koncentracyjnym i za co przebywał w czasie II wojny światowej Sylwester Kaliski?
  Odp. Obóz koncentracyjny w Potulicach – współpraca z ruchem oporu, odmowa służby w Krigsmarine i próba ucieczki.
 8. Podaj nazwę instytucji, w której pracował Sylwester Kaliski po awansie na stopień porucznika?
  Odp. Wojskowa Akademia Techniczna - 1951
 9. Sylwester Kaliski był posłem na Sejm. W którym roku nim został i ile kadencji pełnił tę funkcję?
  Odp. 1972 - dwie kadencje
 10. Sylwester Kaliski sprawował urząd ministra. W którym roku został powołany do kierowania resortem i jak nazywało się to ministerstwo?
  Odp. 1974 - Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
 11. Sylwester Kaliski pełnił funkcję dyrektora w stworzonym przez siebie instytucie naukowym. W którym roku powstał ten instytut i jaką nazwę nosił?
  Odp. 1975 - Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.
 12. Co było początkowym przedmiotem opracowań Sylwestra Kaliskiego w marach elektronofononiki?
  Odp. - zasady ciągłego wzmacniania powierzchniowych fal piezopółprzewodnikowych - zasady tworzenia rezonatorów idealnych oraz generatorów oscylacji spontanicznych na falach powierzchniowych - laserów
 13. Dzięki efektom dociekań eksperymentalnych zespołu kierowanego przez Sylwestra Kaliskiego, Polska stała się partnerem w dziedzinie badań termojądrowych takich państw jak: ZSRR, USA, Francja, Wielka Brytania i Japonia. Dzięki jakiemu osiągnięciu i w którym roku Polska uzyskała tak istotny status?
  Odp. Uzyskanie generacji neutronów termojądrowych w układzie laser - target -1973
 14. Sylwester Kaliski rozwijał prace badawcze nad wytwarzaniem plazmy termojądrowej za pomocą urządzeń typu "plasma - fokus" i w układach kombinowanych typu ,,laser - plasma - fokus”. Z jaką polską instytucją naukowobadawczą współpracował w tym zakresie i gdzie się ona znajduje?
  Odp. Instytut Badań Jądrowych w Świerku
 15. Sylwester Kaliski był wyróżniony tytułem doktora honoris causa dwóch uczelni zagranicznych. Jakich?
  Odp. Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa i Uniwersytetu Sofijskiego im. Ochridskiego
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1239

W:2317161     P:2304699
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl