ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2009 / 2010

Współpraca: Współpraca między Wojskową Akademią Techniczną a szkołami noszącymi imię Sylwestra Kaliskiego
27 - 2009/2010      Wstecz   Menu   Dalej   
Warszawa, 27 listopada 2009 roku
LIST INTENCYJNY
o współpracy
podpisany 27 listopada 2009 roku w Warszawie przez:
Wojskowa Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowaną przez Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA

Szkoły, noszące imię gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, reprezentowane przez:
1. Panią mgr Dorotę ŁAKUCEWICZ - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej
2. Pana mgr Dariusza CHEŁMIŃSKIEGO - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
3. Panią mgr inż. Teresę FRĄCZKIEWICZ - Dyrektora Zespołu Szkół w Górze Śląskiej
4. Panią mgr inż. Annę GRAWON - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach
5. Pana mgr Andrzeja SKRZYPCZYKA - Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
6. Pana mgr inż. Mariusza SEŃKO - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Zważywszy, że:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest uczelnią wyższą, elitarną ze względu na jakość kształcenia, propagującą odpowiednie postawy etyczne studentów, prowadzącą badania naukowe na najwyższym poziomie, nastawioną na transfer technologii ze sfery badawczej do przemysłu, stanowiącą zaplecze dydaktyczne, naukowo-badawcze i eksperckie w systemie bezpieczeństwa Państwa Polskiego, na której obecny kształt znaczący wpływ miał jej wieloletni Komendant gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski;

Szkoły imienia gen. prof. Sylwestra Kaliskiego pełnią misje odkrywania i przekazywania prawdy przez edukację oraz wychowywanie młodzieży, zgodnie z zasadami głoszenia prawdy, szacunku dla wiedzy i umiejętności, tolerancji światopoglądowej i poszanowania godności człowieka, otwartości na nowe idee, rzetelności w upowszechnianiu i przekazywaniu wiedzy;

Strony postanawiają:
1.
1. Współdziałać na rzecz kultywowania pamięci o gen. prof. Sylwestrze Kaliskim jako wybitnym polskim uczonym.
2. Podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy technicznej i przygotowania przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.
2.
W ramach porozumienia Wojskowa Akademia Techniczna zobowiązuje się do:
1. Objęcia patronatem naukowym Szkół imienia gen. prof. Sylwestra Kaliskiego.
2. Prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w tych szkołach.
3. Zapewnienia miejsca w Domach Studenckich absolwentom Szkół, które są sygnatariuszami niniejszego Listu Intencyjnego i podejmą studia stacjonarne w Akademii.
4. Współudziału w organizowaniu konkursów oraz imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.).
5. Współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych.
6. Zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich Kołach Naukowych.
7. Utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stronami intemetowymi Szkół imienia gen. prof. Sylwestra Kaliskiego.
8. Dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkół.

3.
W ramach współpracy Szkoły zobowiązują się do:
1. Propagowania wśród uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.
2. Umieszczenia w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych szkoły informacji o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.
3. Utworzenia na stronach internetowych szkół informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną intemetową uczelni.

4.
Strony zobowiązują się do udziału w uroczystościach organizowanych przez Szkoły i Akademię, na zasadzie wzajemności. Patronat nad poszczególnymi szkołami, w imieniu Wojskowej Akademii Technicznej objęły następujące Wydziały:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej - Wydział Cybernetyki
2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie - Wydział Mechatroniki
3. Zespół Szkół w Górze Śląskiej - Wydział Mechaniczny
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
5. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu - Wydział Elektroniki
6. Zespół Szkół Technicznych w Turku - Wydział Nowych Technologii i Chemii.

6.
Szczegóły współpracy i zasad sprawowania patronatów naukowych mogą być określone w odrębnych porozumieniach, programach działania lub uzgodnieniach doraźnych.

7.
Zasady prowadzenia zajęć z uczniami na terenie szkół lub w obiektach Akademii będą przedmiotem oddzielnych porozumień zawieranych w danym roku szkolnym.

8.
List intencyjny podpisano na czas nieokreślony.

9.
W okresie obowiązywania listu, strony dopuszczają możliwość odstąpienia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

10.
List sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

11.
Zawarte w niniejszym liście ustalenia wchodzą w życie w dniu podpisania.DYREKTORZY SZKÓŁ:

mgr Dorota ŁAKUCEWICZ
mgr Dariusz CHEŁMIŃSKI
mgr inż. Teresa FRĄCZKIEWICZ
mgr inż. Anna GRAWON
mgr Andrzej SKRZYPCZYK
mgr inż. Mariusz SEŃKO
REKTOR

gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1562

W:2318367     P:2305905
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl