ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2003 / 2004

Współpraca międzynarodowa: Wizyta przedstawicieli szkoły w Regensburgu
       
11 - 2003/2004      Wstecz   Menu   Dalej   
W dniach od 20 do 23 listopada 2003 roku gościliśmy nauczycieli z Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (szkoła średnia techniczna) z Regensburga. Stronę niemiecką reprezentowali Pan Hartwig Grasse - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Pan Jürgen Rettberg - nauczyciel przedmiotów humanistycznych. Wizyta była pierwszą w ramach rozpoczynającej się współpracy pomiędzy naszymi placówkami. Jej celem było wzajemne poznanie się, omówienie podstawowych zagadnień związanych z edukacją w Polsce i Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego, a także stworzenie podstaw dla dalszych kontaktów.
Niemal niezwłocznie po przybyciu do Torunia goście spotkali się z Dyrektorem oraz z nauczycielami. Zaprezentowano im szkołę oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Następnego dnia Panowie Grasse i Rettberg zostali zaproszeni przez Pana Jarosława Więckowskiego do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego zgodnie zadeklarowano potrzebę i gotowość dalszej współpracy. W wyniku rozmów ustalono, iż zmierzać ona powinna ku lepszemu poznaniu się, wymianie doświadczeń i przełamywaniu barier, w tym także tych językowych (nasi niemieccy koledzy wyrazili nawet chęć nauki języka polskiego).
Oczywiście głównymi beneficjentami będą uczniowie naszych szkół, którzy dzięki wyjazdom zagranicznym, nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni będą mogli czerpać więcej korzyści z integracji europejskiej. Wstępnie przyjęto, że kolejnym etapem kooperacji będzie rewizyta w Regensburgu. Do tego czasu oba ośrodki dydaktyczne podejmą działania zmierzające do uzyskania środków na sfinansowanie współpracy nie wykluczając wspólnotowych funduszy pomocowych (np. w ramach programu Leonardo da Vinci). Każdą wolną chwilę goście poświęcali zwiedzaniu miasta i okolic (odwiedzili Ciechocinek), a także zakupom i degustacji potraw kuchni polskiej. Liczymy, iż ta krótka wizyta zaowocuje wspaniałym kontaktem służącym nie tylko naszym szkołom ale, miejmy taką nadzieję, i naszym regionom.

Bogumiła Lubiszewska
inicjator i koordynator
współpracy ze szkołą w Regesburgu

Bericht von einem Besuch der deutschen Schulvertreter aus Regensburg
Vom 20. bis zum 23. November 2003 haben wir die Gäste aus der Regensburger Fach- und Berufsoberschule empfangen. Die deutsche Seite wurde von den Herren Hartwig Grasse und Jürgen Rettberg - den Lehrern von beruflichen und humanistischen Fächern repräsentiert. Der Besuch war das erste Treffen im Rahmen der beginnenden Zusammenarbeit zwischen unseren Schulen. Sein Ziel war einerseits, gegenseitig kennen zu lernen, und andererseits die wichtigsten Fragen des deutschen und polnischen Schulwesens zu besprechen (vor allem auf dem Gebiet der beruflichen Bildung). Außerdem wollten wir die Grundlagen für die weiteren Kontakte schaffen.
Gleich nach der Ankunft nach Thorn haben sich die Gäste mit dem Schulleiter und dem Lehrkörper getroffen. Dann wurde es ihnen das Schulgebäude und das Zentrum der praktischen Bildung präsentiert. Am nächsten Tag wurden Herren Grasse und Rettberg vom Herrn Jarosław Więckowski zum Kultus- und Sportministerium eingeladen. Zum Abschluss des Besuchs hat das zusammenfassende Treffen stattgefunden, während dessen man die Notwendigkeit und Bereitschaft zur weiten Zusammenarbeit erklärt hat. Als Ergebnis wurde es festgestellt, dass sie zum besseren Kennenslernen, zum Erfahrungsaustausch und zum Barrierenbruch führen sollte (auch im Bereich der Sprache - unsere deutschen Freunde haben den Willen gezeigt, Polnisch zu lernen). Es steht aber nicht in Frage, dass die erste Geige beim Austausch unsere Schüler spielen, die dank der neuen Kontakte die Profite aus der europäischen Integration ziehen können. Einleitend nahm man an, dass der nächste Schritt der Kooperation der Gegenbesuch in Regensburg ist. Zu dieser Zeit ergreifen beide Seiten die Maßnahmen, die Mittel zur Finanzierung des Austauschs zu gewinnen, z.B. im Rahmen des Leonardo da Vinci - Programm.
Außer den Zusammenarbeitsbeschlüssen haben unsere Gäste auch unsere Stadt und ihre Umgebung (Reise nach Kurort Ciechocinek) besichtigt, die Souvenirs eingekauft und die Gerichte der polnischen Küche probiert. Wir hoffen, dass dieser Besuch, nicht nur für unsere Schulen, sondern auch für unsere Regionen, reiche Früchte trägt.

Bogumiła Lubiszewska
Initiator und Koordinator
der Zusammenarbeit mit der Schule Regensburg

Tekst: BL
Zdjęcia: PSJ
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 2001

W:2320140     P:2307679
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl