ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2000 / 2001

Konkursy: XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Poolimpijskie reminiscencje
4 - 2000/2001      Wstecz   Menu   Dalej   

POOLIMPIJSKIE REMINISCENCJE

XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Toruń 2001

     Wszystko zaczęło się od propozycji złożonej przedstawicielkom ZSMEiE przez uczestników i organizatorów XXIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Wałbrzychu. Wielki optymizm naszych koleżanek: Marii Kmiecikowskiej i Danuty Gabriel, krótkie konsultacje w Toruniu i decyzja p. dyrektora Andrzeja Skrzypczyka o podjęciu wyzwania. Zaproszenie do przyjęcia trudu organizacji Olimpiady otrzymała Komisja Przedmiotowa Elektryków i Elektroników. Poważne zastanowienie, z jednej strony wizja wielu problemów, z drugiej wielka pokusa. Wszak to Olimpiada Jubileuszowa, pierwsza w nowym stuleciu, a nawet pierwsza w nowym tysiącleciu. Przy tym duża reklama i promocja szkoły, promocja wiedzy technicznej, promocja Torunia. Górę wzięła pokusa, więc decyzja: zaczynamy! Zaproponowaliśmy skład Komitetu Organizacyjnego. Komitet został powołany do życia decyzją dyrektora ZSMEiE. Przewodniczenie Komitetowi zaproponowano mojej skromnej osobie. Następnym krokiem było powołanie Komitetu Honorowego oraz Komitetu Merytorycznego Olimpiady. Z uwagi na jubileuszowy, wyjątkowy charakter przedsięwzięcia, postanowiliśmy uświetnić Olimpiadę zaproszeniem do udziału w niej znane osobistości regionu i kraju. Przewodnictwo Komitetu Honorowego przyjęła pani marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Alicja Grześkowiak. Honorowy patronat objęli również: senator ziemi toruńskiej prof. Marian Żenkiewicz, poseł Jan Wyrowiński, prezes NBP - prof. Leszek Balcerowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - Waldemar Achramowicz, kujawsko-pomorski kurator oświaty - Domicela Kopaczewska, wiceprezydent miasta Torunia - Janusz Strześniewski, członek zarządu miasta Torunia - Jerzy Janczarski. Patronat naukowy powierzono Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Śląskiej. Patronat merytoryczny przyjęły: Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Toruniu, Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu.
     Równolegle z tworzeniem honorowych patronatów, rozpoczęliśmy mrówczą pracę przygotowawczą. Nawiązaliśmy kontakt z przewodniczącym Komisji Konkursowej i jednocześnie głównym propagatorem idei Olimpiady oraz jej naukowym patronem, dr hab. inż. Kazimierzem Jaraczem, prof. nadzw. Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Uzgodniliśmy zasady i dopracowaliśmy szczegóły przeprowadzenia XXV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Wyznaczyliśmy termin na 29 i 30 marca 2001r. Rozpoczęliśmy opracowanie dokumentów, zaczynając od regulaminu i zaproszeń skierowanych do średnich szkół technicznych w Polsce. Zaproponowaliśmy program oraz plan finansowy. Z dyrektorem szkoły, p. Andrzejem Skrzypczykiem, rozpoczęliśmy mozolne wędrówki do urzędów samorządowych, oświatowych, do przedsiębiorców i zakładów przemysłowych w celu pozyskania ich życzliwości i źródeł finansowania całego przedsięwzięcia. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębiorców i firm, spotkaliśmy licznych przyjaciół, często absolwentów naszej szkoły, starających się pomóc finansowo bądź też rzeczowo. Do współpracy włączyło się Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu. Dużą pomoc i zrozumienie okazali nam: kujawsko-pomorski kurator oświaty, p. Domicela Kopaczewska oraz członek zarządu miasta Torunia odpowiedzialny za oświatę p. Jerzy Janczarski. Z przykrością musimy ocenić zachowanie MEN i jego reakcję na nasze inicjatywy.
     
     Do wielu senatów wyższych uczelni technicznych zwróciliśmy się z propozycją przyjęcia ścisłej grupy finalistów (dwanaście osób) na wydziały elektryczne, elektroniczne i informatyczne z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. W grudniu 2000 roku zaczęły napływać pierwsze zgłoszenia szkół, z początku nieśmiało, w styczniu i w pierwszych dniach lutego już lawinowo. Ze względów lokalowych i finansowych ograniczyliśmy ilość uczestników. Zakwalifikowaliśmy te szkoły, które dotrzymały terminu zgłoszenia bądź go nieznacznie przekroczyły. Wielu szkołom, choć z żalem, musieliśmy odmówić. Luty i marzec 2001 roku to miesiące wytężonej pracy sporej grupy osób. Zaczęliśmy dopinać poszczególne elementy organizacyjne, bilansować możliwość realizacji nakreślonego, szerokiego programu olimpiady. Były to już jednak działania kosmetyczne i drobne weryfikacje.
     
     Nadszedł w końcu dzień praktycznego sprawdzianu naszych przygotowań, w których uczestniczyli z wielkim zapałem nauczyciele, administracja szkoły, internat szkolny, Centrum Kształcenia Praktycznego. 28 marca, już od godzin popołudniowych przyjmowaliśmy pierwszych uczestników Olimpiady. Dobrze przygotowany internat, gościnny Dom Pielgrzyma - sąsiad z naprzeciwka, zajęli się troskliwie przybyszami. Starano się stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku uczniom i ich opiekunom przed czekającymi ich zmaganiami. W godzinach wieczornych odbyła się robocza narada Komitetu Organizacyjnego Olimpiady i Komisji Konkursowej. Podczas spotkania dokonano ostatnich uściśleń, wyjaśniono regulamin, omówiono przygotowania i program.
     
     Dzień 29 marzec 2001 roku, godzina 9.00 - uroczyste otwarcie Olimpiady. Obok uczestników, liczni goście - członkowie Komitetu Honorowego, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, przedstawiciele uczelni wyższych, jury Olimpiady, organizatorzy, prasa, radio, telewizja. Jest gość honorowy, autor i wielokrotny organizator, dobry duch Olimpiady p. Tadeusz Wurst. Następuje powitanie wszystkich uczestników i gości przez dyrektora ZSMEiE, następnie głos zabiera przewodniczący jury, prof. Kazimierz Jaracz oraz zaproszeni goście. Na zakończenie części oficjalnej, dyrektor Szkoły p. Andrzej Skrzypczyk odczytuje przesłane listy i życzenia: marszałka Senatu RP, pani prof. Alicji Grześkowiak, prezesa NBP, pana prof. Leszka Balcerowicza, wojewody kujawsko - pomorskiego, pana Józefa Rogackiego, marszałka województwa kujawsko - pomorskiego, pana Waldemara Achramowicza, v-ce prezydenta miasta Torunia, pana Janusza Strześniewskiego, posła na Sejm RP, pana Jana Wyrowińskiego, prezesa ZNP, pana Sławomira Broniarza.
     
     Godzina 10.00 - następuje I część zmagań olimpijskich - eliminacje testowe. Do konkursu przystępuje 68 uczniów z 35 szkół w grupie elektrycznej oraz 79 uczniów z 40 szkół w grupie elektronicznej. Bój o wejście do ścisłej dwunastki w każdej z grup trwa do godziny 12.00. W tym czasie 75 opiekunów nerwowo oczekuje na swoich wychowanków w świetlicy internatu. Po zakończeniu pierwszych trudów konkursowych, zasłużony wspólny obiad i przytłumione chwilowo emocje.
     Między 12.00 a 14.00 intensywnie pracują wszyscy członkowie Wysokiej Komisji Konkursowej, pod przewodnictwem prof. Kazimierza Jaracza. Ważone są drobiazgowo wszystkie elementy odpowiedzi i rozwiązań. Obrady przedłużają się, emocje rosną. Po 14-tej następuje ogłoszenie wyników. Szczęśliwcy oddychają z ulgą. Pozostali godzą się z wynikiem. Niektórzy myślą już o kolejnej szansie w następnej Olimpiadzie.
     
     Z uwagi na dogrywki, kolejny etap - konkurs praktyczny, rozpoczyna się z opóźnieniem. Uczestnicy mają do wykonania po dwa zadania praktyczne w specjalistycznych pracowniach. Łączny czas na wykonanie tematów - 2 x 1,5 godziny. Ci, którzy zakończyli już Olimpiadę, jadą na wycieczkę do Ciechocinka, wykorzystują wolny czas na spacery nad Wisłą i po toruńskiej starówce. Niektórzy korzystają z basenu lub sali gimnastycznej.
     O godz. 19-ej kończy się II etap Olimpiady. Znani są zwycięzcy zmagań praktycznych: sześciu w grupie elektrycznej i sześciu w grupie elektronicznej. Jutro finał całego konkursu, laureaci po kolacji udają się na zasłużony odpoczynek, a organizatorzy, jury oraz opiekunowie spotykają się na uroczystej kolacji. Wymieniają doświadczenia, uwagi i refleksje na temat przebiegu I-ego dnia Olimpiady. Jest dużo wspomnień - wszak to już okrągły jubileusz, a część osób towarzyszy konkursowi od pierwszej edycji. Jest pan Tadeusz Wurst - twórca Olimpiady, jest pan Kazimierz Jaracz także od lat z nią związany. Uchwałą przez aklamację pan prof. dr hab. inż. Kazimierz Jaracz zostaje Komisarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Panuje rodzinna i ciepła atmosfera. Czas płynie jednak nieubłaganie. Organizatorzy, jury i opiekunowie dwunastki finalistów z żalem udają się na odpoczynek.
     
     Dzień 30 marca 2001 roku. Po śniadaniu rozpoczyna się wielki finał. Zgodnie z tradycją i regulaminem ma on charakter obrony publicznej. Organizatorzy zadbali, aby konkurs przebiegał w przyjemnym otoczeniu i gronie. Jest dużo kwiatów. Panuje miły, serdeczny klimat, który dodaje odwagi naszym bohaterom. Punktualnie o godz. 9.00 przewodniczący Jury rzuca monetą, aby wylosować kolejność zmagań grup uczestniczących w konkursie. Pierwsi zaczynają elektrycy. Losują tematy i kolejno udzielają odpowiedzi.
     Pytania są trudne, wymagające dużej wiedzy oraz różnorodnego przygotowania, daleko wybiegającego poza program szkolny. Po godzinnych potyczkach elektryków do boju przystępują elektronicy. Atmosfera jest gorąca, publiczność z uznaniem wysłuchuje odpowiedzi kolejnych zawodników. Jury skrupulatnie ocenia wszystkie. Zmagania finalistów obserwują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, a sami uczestnicy chętnie dzielą się swoimi wrażeniami. O godz. 12.00 jest już po wszystkim. Zaczyna się pracowity czas dla Komisji Konkursowej i organizatorów. Trwają gorączkowe obrady i przygotowania do oficjalnego ogłoszenia wyników.
     
     O godz. 12.30 rozpoczyna się uroczystość zakończenia Olimpiady. Wśród wielu dostojnych gości jest przedstawiciel Senatu RP prof. Marian Żenkiewicz, są przedstawiciele urzędów samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele wyższych uczelni, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli: "Solidarności" i ZNP, przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, są też reprezentanci sponsorów. Są oczywiście nasi bohaterowie: dwunastu laureatów (sześciu elektryków i sześciu elektroników), ich opiekunowie, koledzy oraz pozostali uczestnicy Olimpiady. Uroczystość rozpoczyna prof. Kazimierz Jaracz, przewodniczący Komisji Konkursowej, ogłoszeniem wyników całej Olimpiady oraz podaniem nazwisk zwycięzców. Następują przemówienia gratulacyjne: senatora RP prof. Mariana Żenkiewicza, członka zarządu miasta Torunia pana Jerzego Janczarskiego, przedstawiciela kuratora kujawsko - pomorskiego oświaty pana Jerzego Jóźków, reprezentanta urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko - pomorskiego, pana Ryszarda Rosińskiego, przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego pana Sławomira Broniarza , przewodniczącego Nauczycielskiego Związku "Solidarność" pana Ryszarda Grzywińskiego. Odczytane zostają również nadesłane listy gratulacyjne.
     
     Następnie przewodniczący jury prof. Kazimierz Jaracz w towarzystwie senatora Mariana Żenkiewicza wręczają liczne nagrody. Wśród nagród jest sprzęt komputerowy, sprzęt pomiarowy, encyklopedie. Są nagrody ufundowane przez organizatorów, członków Komitetu Honorowego Olimpiady, Kuratora Oświaty, Zarząd Miasta Torunia, Związki Zawodowe, licznych sponsorów. Najcenniejszą nagrodą jest prawo podjęcia (bez egzaminów) studiów przez całą dwunastkę finalistów na studiach technicznych wyższych uczelni w Polsce. Są nagrody dla najlepszego uczestnika Olimpiady z Torunia, dla najlepszych szkół biorących udział w konkursie, nagrody dla opiekunów laureatów. Dużo radości, uśmiechów, liczne gratulacje oddają częściowo atmosferę uroczystości. Dyrektor Szkoły pan Andrzej Skrzypczyk, dziękując wszystkim uczestnikom, jury i gościom, wskazując na wyjątkowy, jubileuszowy charakter Olimpiady, wypowiada wiele ciepłych słów pod adresem inicjatorów tego wielkiego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składa na ręce twórcy Olimpiady pana Tadeusza Wursta, doceniając jego wielkie zasługi i pracę skromnym upominkiem, jakim jest okolicznościowe wydanie sienkiewiczowskiego dzieła "Quo vadis". Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dziękuje wszystkim osobom, organizatorom, urzędom, stowarzyszeniom i sponsorom za wielką pracę, życzliwość i udział w uświetnieniu Olimpiady. Następuje oficjalne zakończenie Olimpiady.
     XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej przechodzi do historii. Kolejne spotkanie za rok.
     Do zobaczenia w Katowicach ...
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej

Mieczysław Matysiak
Opracowanie: MVS
Gości: 6499

W:2320088     P:2307627
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl