mgr inż. Wojciech Ceranowicz
TREŚCI NAUCZANIA
w "nowych przedmiotach nauczania" realizowanych w Technikum Mechanicznym.
I. WSTĘP
Artykuł ten jest kontynuacją mego poprzedniego artykułu pt. "NOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA" - wprowadzonych od 1.09.2001r. w zreformowanym Technikum Mechanicznym wg. Planu 2115,T5,SP/MEN/1998-04-16 do planu zajęć. W moim poprzednim artykule podałem w sposób ogólny treści nauczania, źródła pozyskiwanych materiałów oraz oczekiwania co do wykorzystania tych treści, teraz podam treści nauczania w klasie IV i propozycje treści nauczania w klasie V - Technikum Mechanicznego. Chciałbym zaznaczyć, że cały czas utrzymuję kontakty z firmami, uczelniami w celu wzbogacenia materiałów dotyczących omawianych zagadnień.
II. TREŚCI PROGRAMOWE
W zakresie przedmiotu: NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII, jej przetwarzanie i wykorzystanie (nazwa nie jest jeszcze jednoznacznie ustalona, bowiem może stanowić w klasie profilowanej skład kilku przedmiotów).
Zaproponowałem następującą tematykę w klasie IV T. M.
 1. Wiadomości wstępne - 10 godzin.
 2. Energia wiatru - 15 godzin.
 3. Energia wodna - 15 godzin.
 4. Energia słoneczna - 15 godzin.
 5. Energia geotermalna - 10 godzin.
 6. Biomasa - 5 godzin.
Razem 70 godzin realizowanych przy dwóch godzinach tygodniowo.
Treści szczegółowe:
 1. Wiadomości wstępne
  Znaczenie, rodzaje, zasoby energii, źródła energii odnawialne i nieodnawialne - ich porównanie. Aktualny stan energetyki w Polsce. Zanieczyszczenia środowiska naturalnego i sposoby usuwania zanieczyszczeń.
 2. Energia wiatru
  Cechy wiatru, jego pochodzenie. Wiatraki: budowa, rodzaje, zasada działania, parametry techniczne, obliczanie, zastosowanie. Perspektywy wykorzystania siłowni wiatrowych w Polsce.
Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa
 1. Energia wodna
  Ochrona środowiska wodnego. Rodzaje i cechy wód, jej przeznaczenie. Energetyczne wykorzystanie wody, turbiny wodne, elektrownie pompowo-szczytowe, niekonwencjonalne źródła energii wodnej (pływy morskie, prądy morskie).
Elektrownia wodna
 1. Energia słoneczna
  Słońce jako źródło energii. Bateria słoneczna - budowa - zasada działania, rodzaje. Metody przemiany promieniowania słonecznego. Elektrownie satelitarne. Aktualne wykorzystanie energii słonecznej w Polsce i perspektywy jej wykorzystania.
Słońce
 1. Energia geotermalna
  Istota i rodzaje energii geotermicznej. Źródła energii geotermalnej. Zasoby energii geotermalnej w Polsce i na świecie. Wykorzystanie tej energii w siłowniach i ciepłowniach. Korzyści wynikajšce z wykorzystania tej energii i perspektywy rozwoju jej wykorzystania.
Gejzer
 1. Biomasa
  Określenie, źródła jej powstawania i wykorzystywania.
Spalanie śmieci
Proponowana tematyka w klasie V Technikum Mechanicznego:
 • odzyskiwanie energii z wysypisk "śmieci",
 • odzyskiwanie energii z oczyszczalni ścieków,
 • badania i perspektywy wykorzystania innych źródeł energii (wulkanów, błyskawic, itp.),
 • niekonwencjonalne sposoby przetwarzania energii.
Należy stwierdzić, że aktualnie istnieje wiele źródeł pozyskiwania informacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale trzeba "szperać". Uważam, że te zagadnienia mają dużą szansę rozwoju i możliwości zainteresowania: mediów, uczelni, szkół profilowanych i ludzi, którym leży na "sercu" bezpieczne i zdrowe środowisko naturalne.

W zakresie przedmiotu: "MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW" zaproponowałem następującą tematykę w klasie IV T.M.
 1. Wiadomości wstępne - 5h
 2. Metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 15h
 3. Utylizacja odpadów tworzyw sztucznych - 15h
 4. Utylizacja odpadów włókienniczych - 10h
 5. Zagospodarowanie makulatury - 15h
 6. Wykorzystanie stłuczki szklanej - 10h
Razem 70 godzin realizowanych przy dwóch godzinach tygodniowo.

Treści szczegółowe:
 1. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarka odpadami w Polsce. Korzyści wynikajšce z zagospodarowania odpadów. Gospodarka odpadami na terenie miasta Torunia i okolic.
 2. Biologiczne metody utylizacji odpadów organicznych: kompostowanie, termiczne unieszkodliwianie odpadów - technologie stosowane w Polsce.
 3. Zasoby odpadów tworzyw sztucznych, metody zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, metody i urządzenia do przerobu tworzyw sztucznych.
 4. Metody wykorzystania poużytkowych odpadów włókienniczych, technologie i urządzenia do uzdatniania i przerobu odpadów włókienniczych - maszyny i urządzenia krajowe i firm zagranicznych.
 5. Zasoby makulatury i możliwości jej przetwarzania. Technologie wytwarzania papieru z makulatury niskiej jakości, zastosowanie makulatury w budownictwie (termoizolacja).
 6. Proces uzdatniania stłuczki szklanej, wytwarzanie opakowań szklanych, włókien szklanych, płyt i mat izolacyjnych. Przepisy stymulujące recykling opakowań szklanych.
W klasie V Technikum Mechanicznego przewiduję realizację następującej tematyki:
 • produkty odzyskiwane z wysypiska odpadów komunalnych,
 • produkty odzyskiwane z oczyszczalni ścieków,
 • Utylizacja odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego,
 • Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych (ścieki pogalwaniczne, leki, produkty zawierające azbest itp.).
Powyżej wymienione treści mogą być "wzbogacone" i jestem przekonany, że będš, dzięki kontaktom z firmami, uczelniami zajmującymi się w/w problematyką. Liczę również na pomoc ze współpracy z koordynatorami szkół działajšcych w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU COMENIUS.

mgr inż. Wojciech Ceranowicz
nauczyciel ZSMEiE w Toruniu