mgr inż. Wojciech Ceranowicz
PRACE DYPLOMOWE UCZNIÓW KL. VD
Technikum Mechanicznym przy ZSMEiE w Toruniu oraz ich wykorzystanie w opracowaniu programów nowych przedmiotów nauczania zgodnie z planem 2115/T5,SPIMEN/1998-04-16
Do opracowania nowych programów dla przedmiotów: "Niekonwencjonalne źródła energii" oraz "Maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów" w znacznej mierze przysporzyły się:
  1. Treści zawarte w pracach dyplomowych uczniów klas V-tych technikum Mechanicznego.
  2. Materiały otrzymane w wyniku kontaktów z uczelniami z uczelniami i Szkołami Wyższymi.
  3. Referaty uczniowskie.
  4. Materiały uzyskane z Internetu.
Treścią niniejszego artykułu jest przekazanie informacji dotyczących przydatności prac dyplomowych do opracowania w/w programów nauczania. Każda z tych prac dyplomowych jest publikowana na stronie www zszmeie przez dyplomantów. W przedmiocie "Niekonwencjonalne źródła energii i jej przetwarzania" udział mają treści zawarte w pracach.

1. Model siłowni wiatrowej z wiatrakiem wolnobieżnym. - wykonali: Michał Szpularz i Bartosz Gajkowski.

2. Prądnica.

Praca zawiera treści dotyczące stanu wykorzystania wiatraków w Polsce oraz perspektywą zwiększenia ich ilości, rozwiązań konstrukcyjnych, danych technicznych, aspektów ekologicznych, korzyści ekonomicznych a ponadto zawiera przykłady wykorzystania siłowni wiatrowych w Polsce. Uczniowie przy dużym zaangażowaniu sponsorów wykonali działający model siłowni wiatrowej.

3. Model ogniwa słonecznego i jego zastosowanie, wykonali Osmański Mariusz i Burak Damian.

Praca zawiera porównanie wpływu wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii i niekonwencjonalnych na środowiska naturalne, wykorzystanie baterii słonecznych w życiu codziennym, konstrukcję baterii słonecznych oraz opisuje perspektywy wykorzystania energii słonecznej w Polsce.
W przedmiocie "Maszyny i urzšdzenie do przetwarzania odpadów na surowce wtórne" udział mają treści zawarte w pracach:
  1. Gospodarka odpadami, korzyści płynące z zagospodarowania odpadów. Maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów włókienniczych i gumy wykonali: Robert Brzozowski i Patryk Szott. - jest to obszerna praca teoretyczna oparta na najnowocześniejszych opracowaniach i zawierająca aktualnie stosowane technologie przetwarzania odpadów zarówno krajowe jak i zagraniczne. Praca opisuje również stan prawnych dotyczšcy gospodarki odpadami.
  2. Przetwarzanie odpadów komunalnych, makulatury i stłuczki szklanej wykonał Cezary Majecki - praca teoretyczna oparta na nowoczesnych publikacjach, zawiera aktualne technologie przetwarzania makulatury i stłuczki szklanej i wykorzystania surowców wtórnych.
  3. Metody unieszkodliwienia i przetwarzania odpadów komunalnych oraz sposoby bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonał: Łukasz Weroński - praca teoretyczna zawiera obszerne wiadomości z zakresu kompostowania odpadów nowoczesnych linii technologicznych stosowanych zagranicš i w Polsce jak również wykorzystywania surowców wtórnych. Oprócz powyższego materiału praca opisuje sposoby bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wprowadzenie do realizacji nowych programów nauczania nastąpiło z początkiem roku szkolnego 2001/2002 w klasie IV Technikum Mechanicznego a kontynuacja realizacji będzie miała miejsce również w klasie V. Szczegółowe programy nauczania "nowych" przedmiotów zostaną opracowane w oparciu o te, które sš w trakcie opracowania przez uczniów obecnej klasy V Technikum Mechanicznego, Propozycje tematyki dla klasy-V znajdujš się w uwagach o realizacji programu IV.
Prace dyplomowe uczniów klasy Vd z roku szkolnego 2000/2001 przedstawione sš również na stronach Internetu.

Opracował
mgr inż. Wojciech Ceranowicz
nauczyciel ZSMEiE w Toruniu