GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Wydarzenia w Internacie ZSMEiE - 2016 / 2017

  


Wstecz      Dalej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z umową współpracy i czekiem na rzecz ZSMEiE


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z umową współpracy i czekiem na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
W dniu 15 listopada 2017 roku w Toruniu miało miejsce spektakularne wydarzenie. Przy ulicy Grudziądzkiej 132 nastąpiła ceremonia otwarcia nowej siedziby Biura Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Stworzyło to okazję do zorganizowania spotkania pod hasłem: "Strefa w każdej Gminie szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy", w trakcie którego prezentowane były najważniejsze zmiany i możliwości otrzymywania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych.
Wyprowadzone jest to wprost z definicji, która mówi, że specjalna strefa ekonomiczna to wydzielona część terytorium kraju, w której przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą, korzystając z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT).

Pomorska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa: kujawsko-pomorskie i pomorskie oraz ma do dyspozycji tereny inwestycyjne, również na obszarze województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego i wielkopolskiego, o łącznej powierzchni 769,59 ha.
Prezentowane na spotkaniu wystąpienia, między innymi pana Pawła Lulewicza - Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Posła na Sejm RP, skierowane były głównie do licznie zebranych przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa kujawsko - pomorskiego: prezydentów, wójtów i burmistrzów.
Ważnym aspektem, występującym w wypowiedziach innych uczestników uroczystości, była współpraca PSSE ze szkolnictwem zawodowym, wspierająca i wzmacniająca wzajemne relacje między szkołami, a pracodawcami, w celu lepszego dopasowania kształcenia do realnych potrzeb rynku.

Strefę Ekonomiczną można uznać za promotora kształcenia dualnego, którego istotą jest przekazywanie wiedzy teoretycznej w szkołach, a praktyczna nauka zawodu ma miejsce pod fachowym kierunkiem pracowników firm. Związane to powinno być z zakładaniem klas patronackich przez pracodawców oraz organizowanie staży i praktyk zawodowych.
Mówili o tym, pan Michał Zaleski - prezydent Torunia, pani Anna Łukaszewska - dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Toruniu, pani Jolanta Metkowska - dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz pani Domicela Kopaczewska - dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również: pan Józef Ramlau - wojewoda kujawsko - pomorski i pan Sławomir Kopyść - członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Bardzo ważnym elementem tego uroczystego spotkania było podpisanie przez pana Michała Zaleskiego i pana Pawła Lulewicza umowy o współpracy, dotyczącej edukacji branżowej. Porozumienie między Gminą Miasta Toruń, a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczy współpracy Strefy Ekonomicznej i Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w zakresie edukacji zawodowej z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.
Pierwszym materialnym przejawem tej współpracy było przekazanie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Zespołowi Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, na rzecz wyposażenia jej pracowni praktycznej nauki zawodu w specjalnościach: mechatronik, elektryk i automatyk, czeku na kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych. Czek ten odebrała pani Małgorzata Łopatko – dyrektor ZSMEiE w asyście pani Jolanty Pokorskiej – kierownika Kształcenia Zawodowego naszej szkoły oraz 3 uczniów klasy 4D mechatronicznej: Adama Topolskiego, Rafała Wojciechowskiego i Bryana Komolibio.

Warto tu nadmienić, że Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu był jedyną szkołą obecną na tym spotkaniu.
Ostatnim formalnym aktem, wspomnianego powyżej porozumienia, było podpisanie umowy darowizny między Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych dotyczącej wyżej wymienionego czeku pieniężnego. Podpisy pod dokumentem złożyli: pan Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE oraz pan Jerzy Konopiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE.
Następnie w luźnej atmosferze i w różnych konfiguracjach uczestnicy uroczystości toczyli rozmowy kuluarowe.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Bryan Komolibio
Opracowanie WWW: MVS