GłównaAktualnościInformatoryKronika InternatuAbsolwenciAmperekKadraDokumentyRekrutacjaKontakt

Regulamin Internatu ZSMEiE w Toruniu

       Adres:

   Internat
   Zespołu Szkól Mechanicznych
   Elektrycznych i Elektronicznych
   im. prof. Sylwestra Kaliskiego
   87-100 Toruń
   ul. Świętego Józefa 22/24

     Telefon:

   (56) 6544107
        w.19 - Kierownik Internatu
        w.36 - Wychowawcy
   (56) 6596184 - Wychowawcy

     E-mail:

   internat@zsmeie.torun.pl

     Nr konta:

   10 1160 2202 0000 0000 6376 4156

Regulamin Internatu ZSMEiE w Toruniu oraz inne dokumenty

  Regulamin Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
  Procedury postępowania w Internacie ZSMEiE w Toruniu
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny Internatu ZSMEiE w Toruniu na lata 2018 .. 2020
  Regulamin Rekrutacji do Internatu ZSMEiE
  Zasady korzystania ze stołówki szkolnej ZSMEiE w Toruniu
  Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Internatu ZSMEiE
  Opłaty za pobyt wychowanków w Internacie ZSMEiE w Toruniu
  Procedura ewakuacji Internatu ZSMEiE
  Harmonogram dnia w Internacie ZSMEiE


 

Regulamin Internatu

Zespołu Szkól Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

im. prof. Sylwestra Kaliskiego

I. Podstawy prawne wydania regulaminu
Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowi:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. i Nr 106 poz. 496 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04. 08.1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 z dnia 19. 08. 1993 r. poz. 350 z późniejszymi zmianami),
 3. Karta Nauczyciela,
 4. Statut Szkoły.

II. Postanowienia ogólne

 1. Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, działającą w ramach Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przeznaczoną dla uczniów ZSMEiE oraz uczniów innych szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń mieszkających poza Toruniem.
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności Internatu.
 3. Internat jako placówka przejmuje od rodziny funkcje opiekuńczo - wychowawcze na okres pobytu wychowanka w placówce. Tworzy w ramach będących do dyspozycji środków optymalne warunki bytowe służące osiąganiu zaplanowanych efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
 4. Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor Szkoły, do którego przysługuje odwołanie od decyzji lub ustaleń organów Internatu.

III. Cele i zadania Internatu

 1. Celem Internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych i bezpiecznych warunków do rozwoju osobowości, zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
 4. Do zadań Internatu w szczególności należy:
  1. zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w stołówce Internatu,
  2. zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,
  3. zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  4. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalnych, naukowych, sportowych i turystycznych,
  5. upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
  6. wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych,
  7. rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,
  8. zapewnienie warunków do wypoczynku,
  9. zapewnienie warunków bezpiecznego pobytu na terenie Internatu.
Potrzeby te realizowane są w warunkach życia zbiorowego.

IV. Zasady rekrutacji

 1. W celu uzyskania miejsca w Internacie niezbędne jest złożenie podania.
 2. Podanie o przyjęcie do Internatu składa uczeń (rodzice, opiekunowie) w Szkole w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z Kierownikiem Internatu.
 3. Decyzję o przyjęciu podejmuje Kierownik po rozpatrzeniu podań przez komisję powołaną spośród członków Rady Wychowawczej Internatu.
 4. W swoich decyzjach komisja kieruje się:
  1. postanowieniami Statutu Szkoły,
  2. sytuacją materialną i rodzinną ucznia,
  3. długotrwałością i uciążliwością dojazdu do szkoły,
  4. preferencjami dla uczniów ZSMEiE,
  5. preferencjami dla uczniów, którzy mieszkali w Internacie w ubiegłym roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

V. Organizacja Internatu

 1. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny.
 2. Internat zatrudnia pracowników pedagogicznych i administracyjno- obsługowych.
 3. Pracownikami pedagogicznymi są Kierownik Internatu i wychowawcy, będący członkami Rady Pedagogicznej Szkoły.
 4. Kierownik Internatu jest organem powołanym do kierowania całokształtem spraw opiekuńczo-wychowawczych, administracyjnych i organizacyjno-gospodarczych.
 5. Organem powołanym do planowania pracy oraz opiniowania spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych jest Rada Wychowawcza Internatu. Przewodniczy jej Kierownik Internatu, a członkami są pracownicy pedagogiczni Internatu.
 6. Rada Wychowawcza Internatu:
  1. inicjuje i organizuje różne formy działalności opiekuńczo - wychowawczej,
  2. tworzy program i plan pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokonuje ich analizy i oceny,
  3. opiniuje lub podejmuje decyzje w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom,
  4. organizuje samokształcenie wychowanków.
 7. Posiedzenia Rady Wychowawców Internatu zwołuje Kierownik Internatu.
 8. Wniosek o wydalenie wychowanka z Internatu wymaga większości bezwzględnej głosów Rady Wychowawców Internatu.
 9. Odwołanie od decyzji wychowawcy rozpatruje Kierownik lub Rada Wychowawców Internatu.
 10. Nad grupą wychowawczą opiekę sprawuje wychowawca, który inspiruje i kieruje działalnością grupy.
 11. Wychowawca:
  1. jest rzecznikiem spraw wychowanków wobec Rady Wychowawców Internatu,
  2. planuje, realizuje, rozlicza i ocenia działalność grupy i wychowanków, inspiruje samorządność,
  3. współdziała z rodzicami i nauczycielami,
  4. stwarza wychowankom warunki do nauki i wypoczynku,
  5. kształtuje u wychowanków postawę samodzielności, wdraża ich do samoobsługi,
  6. kształtuje odpowiedzialność za stan powierzonego lub użytkowanego przez grupę mienia, przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, wyrabia u wychowanków właściwie nawyki w tym zakresie,
  7. udziela porad i służy pomocą i opieką wychowankom.
 12. Celem zapewnienia ciągłości opieki i nadzoru nad funkcjonowaniem Internatu, przydziela się wychowawcom funkcję wychowawcy kierującego (koordynatora) oraz opiekuna nocnego. Zakresy czynności ustala Kierownik Internatu. Na czas nieobecności Kierownika Internatu obowiązki przejmuje wyznaczony przez Kierownika wychowawca.
 13. Wychowankowie Internatu są podzieleni na grupy wychowawcze.
 14. Stosownie do postanowień Statutu Szkoły na podstawie wyników naboru do Internatu ustala się liczbę godzin zajęć opiekuńczo - wychowawczych przydzielonych Internatowi.
 15. Skład i liczebność grup ustala się z uwzględnieniem kryterium wieku i płci wychowanków.
 16. Wszyscy wychowankowie tworzą społeczność Internatu, której przedstawicielem jest Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) wybierana przez wszystkich wychowanków w wyborach, których przebieg i organizację regulują odrębne przepisy oraz Samorząd Grupy (SG), wybierany przez wychowanków danej grupy.
 17. Młodzieżowa Rada Internatu:
  1. reprezentuje wychowanków i ich potrzeby,
  2. współdziała w kwestiach opiekuńczo - wychowawczych i gospodarczych Internatu,
  3. tworzy i realizuje program działania,
  4. koordynuje samorządność mieszkańców i prace podejmowane przez grupy,
  5. troszczy się o właściwe współżycie koleżeńskie, rozstrzyga spory i poręcza za wychowanków,
  6. dokonuje z wychowawcami analiz i oceny całokształtu działalności młodzieży w Internacie.
 18. W ramach Młodzieżowej Rady Internatu działają sekcje:
  1. naukowa,
  2. gospodarcza,
  3. kulturalna,
  4. sportowa.
 19. Funkcję opiekuna MRI sprawuje Kierownik Internatu lub wychowawca wyznaczony przez Kierownika Internatu w porozumieniu z MRI.
 20. Samorząd Grupy w uzgodnieniu z wychowawcą pełniącym funkcję opiekuna SG:
  1. realizuje przedsięwzięcia do podnoszenia wyników nauczania i wyników pracy opiekuńczo - wychowawczej,
  2. reguluje wewnętrzne życie grupy,
  3. rozstrzyga spory, wnioskuje o wyróżnienia,
  4. organizuje czas wolny.
 21. Kadencja władz samorządowych trwa rok.

VI. Sprawy porządkowe i materialne

 1. Internat prowadzi działalność finansową i organizacyjną według zasad określonych przepisami.
 2. Odpłatność za Internat jest wymagana z początkiem każdego miesiąca i stanowi warunek pobytu w Internacie.
 3. Miesięczna opłata za pobyt ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Internatu.
 4. Miesięczna opłata za wyżywienie, będąca iloczynem liczby dni zajęć szkolnych (oraz ewentualnie innych dni pobytu wychowanków w Internacie) i dziennej stawki wyżywienia, jest ogłaszana przez Kierownika Internatu w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły i po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Torunia.
 5. Zmniejsza się odpłatność lub zwraca się pieniądze za dwa lub więcej dni z tytułu pobytu wychowanka poza Internatem pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej dzień wcześniej do godz. 8:00:
  1. przez rodzica lub opiekuna rezygnacji z zamieszkania wychowanka w Internacie,
  2. uzyskania przez wychowanka wsparcia finansowego,
  3. usprawiedliwionej absencji na zajęciach szkolnych potwierdzonej przez lekarza, wychowawcę klasy lub rodzica i uzyskania zgody na wyjazd do domu od wychowawcy Internatu.
 6. Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu lub środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. Realizowany w trybie życia zbiorowego uwzględnia: pory zajęć lekcyjnych, potrzeby rozwoju fizycznego młodzieży, utrzymanie czystości i higieny, czas na sen i naukę.
 7. Ustala się rozkład dnia w Internacie:
  • 6:15 - pobudka dyżurnych,
  • 6:30 - pobudka wszystkich mieszkańców Internatu,
  • 6:45..8:15 - śniadanie,
  • 8.00..17:00 - czas nauki w szkole i czas wolny do własnej dyspozycji, nauka indywidualna, zajęcia gospodarcze i inne,
  • 13:00..15:30 - obiad (w uzasadnionych przypadkach po tej godzinie, pod warunkiem wcześniejszego - do godz. 8.00 wpisania się do zeszytu w kuchni),
  • 17:00..19:00 - nauka obowiązkowa,
  • 19:00..20:00 - kolacja,
  • 20:00..22:00 - zajęcia w grupach wychowawczych i indywidualne,
  • 21:30..22:00 - przygotowania do ciszy nocnej,
  • 22:00..6:00 - cisza nocna obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców.
 8. W dni wolne od zajęć szkolnych, dni poprzedzające dni wolne i w zależności od potrzeb Kierownik Internatu może korygować rozkład dnia w Internacie.
 9. Rozkład tygodnia:
  1. zajęcia w Internacie trwają w dniach zajęć szkolnych,
  2. rozpoczynają się o godz. 16.00 w niedzielę a kończą się o godz. 19.00 w piątek,
  3. w szczególnych sytuacjach zmian w rozkładzie dokonuje Dyrektor Szkoły lub Kierownik Internatu,
  4. w przededniu dnia wolnego od nauki wychowanek po odbyciu zajęć w szkole jest zwolniony do domu, do którego udaje się bezzwłocznie po opuszczeniu Internatu,
  5. wychowanek znajduje się pod opiekę Internatu od momentu powrotu z domu do momentu opuszczenia Internatu w celu wyjazdu.
 10. Pobyt poza Internatem:
  1. wychowankowie w czasie wolnym mogą wychodzić poza obręb Internatu po uprzednim wpisaniu się do zeszytu wyjść grupy,
  2. wyjście związane z powrotem po godz. 17.00 wymaga zgody wychowawcy potwierdzonej w zeszycie wyjść grupy,
  3. po godz. 21.30 wszyscy wychowankowie powinni być w Internacie - wyjątki od tej zasady wymagają zgody wychowawcy Internatu,
  4. wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy Internatu. Warunkiem wyjazdu jest prośba rodziców lub opiekunów, zwolnienie lekarskie lub potwierdzenie wychowawcy klasy o usprawiedliwieniu absencji wychowanka w szkole,
  5. w przypadku pozostania wychowanka w domu po dniach wolnych od zajęć rodzice lub opiekunowie wychowanka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Internat o okresie i przyczynie absencji wychowanka,
  6. wychowankowie uczestniczący w czasie wolnym lub czasie nauki obowiązkowej w zajęciach pozalekcyjnych czy pozaszkolnych zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udział w tych zajęciach.
 11. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują zamieszkujący i użytkujący je wychowankowie (w niektórych okresach personel obsługowy ).
 12. Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku dokonuje personel obsługowy z udziałem wychowanków.
 13. Naprawy, konserwacje, w Internacie i otoczeniu wykonuje personel obsługowy. Drobne naprawy pod kontrolą wychowawcy lub personelu obsługowego mogą wykonywać wychowankowie.
 14. Pracownicy i mieszkańcy Internatu zobowiązani są do dbałości o powierzone im (lub do ogólnego użytkowania) mienie i przedmioty oraz do dbałości o porządek, przestrzeganie zasad higieny w salach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnych.
 15. Pracownicy i mieszkańcy Internatu odpowiadają za powierzone im (będące pod opieką lub w dyspozycji grupy, sekcji itp.) mienie i pomieszczenia, za stan porządku i higieny; zgłaszają zauważone braki i nieprawidłowości, aktywnie kształtują właściwe nawyki i potrzeby w tym zakresie.
 16. Wychowankowie Internatu zabezpieczają mienie własne i państwowe dysponując kluczami do własnych sal mieszkalnych, ograniczając do minimum przywóz cennych rzeczy, większych kwot pieniężnych (możliwość depozytu), za które Internat odpowiedzialności nie ponosi.

VII. Prawa i obowiązki wychowanków Internatu

 1. Wychowanek ma prawo do:
  1. opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  2. poszanowanie jego godności,
  3. odpłatnego zakwaterowania i codziennego wyżywienia,
  4. opieki medycznej,
  5. życzliwego traktowania,
  6. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz w sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie,
  7. obiektywnej i jawnej oceny,
  8. swobody wyrażania przekonań, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób,
  9. rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  10. korzystania z pomieszczeń Internatu i wyposażenia Internatu przeznaczonych do nauki własnej oraz innych zajęć,
  11. uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach poza Internatem,
  12. przyjmowania osób odwiedzających go w trybie uzgodnionym z wychowawcą,
  13. wpływania na życie Internatu przez uczestnictwo w działalności samorządowej.
 2. Wychowanek ma obowiązek:
  1. regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i pobyt w Internacie,
  2. systematycznie uczyć się, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki, nie opuszczać lekcji bez uzasadnionej przyczyny,
  3. wykonywać polecenia personelu pedagogicznego, obsługowego, przedstawicieli samorządu wychowanków w Internacie, przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu,
  4. odnosić się z szacunkiem do pracowników Internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych wychowanków,
  5. uczestniczyć w czynnościach obsługowych zlecanych przez Kierownika, wychowawców Internatu,
  6. przestrzegać zasad organizacyjnych i porządkowych, rozkładu dnia w Internacie,
  7. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się nałogów,
  8. w razie potrzeby korzystać z opieki medycznej ( powiadamiać wychowawcę, niezwłocznie realizować recepty, a w przypadku zwolnienia lekarskiego /2 dni i więcej/ wychowanek ma obowiązek niezwłocznego wyjazdu do domu zgodnie z obowiązującymi zasadami wyjazdu z Internatu),
  9. szanować mienie wspólne i prywatne (odpowiadając za jego uszkodzenia lub utratę),
  10. uczestniczyć w pracach na rzecz Internatu i środowiska oraz zgłaszać zauważone niebezpieczeństwa, awarie, nieprawidłowości opiekunom,
  11. dbać o wygląd, estetykę i czystość pomieszczeń mieszkalnych i ogólnych,
  12. dbać o higienę osobistą, estetyczny wygląd,
  13. nie promować treści zachęcających do zachowań ryzykownych lub zagrażających życiu lub zdrowiu,
  14. stosować zasady uzgadniania i rejestrowania pobytu poza Internatem.

VIII. Nagrody i kary

 1. Nagrody:
  1. wyróżnienie słowne wychowawcy wobec grupy,
  2. pozytywna adnotacja w zeszycie spostrzeżeń,
  3. pochwała wychowawcy,
  4. pochwała Kierownika Internatu wobec całej społeczności internackiej,
  5. nagroda rzeczowa,
  6. list pochwalny wysłany do rodziców,
  7. wniosek do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania,
  8. przyznanie mandatu zaufania.
 2. Kary:
  1. upomnienie ustne wychowawcy,
  2. negatywna adnotacja w zeszycie spostrzeżeń,
  3. ograniczenie wyjść w czasie wolnym z Internatu,
  4. nagana wychowawcy,
  5. nagana Kierownika Internatu,
  6. nagana z ostrzeżeniem wydalenia z Internatu,
  7. warunkowe pozostawienie lub przyjęcie do Internatu,
  8. zawieszenie w prawach wychowanka Internatu,
  9. wydalenie z Internatu,
  10. zakaz wejścia do Internatu dla osoby odwiedzającej, która nie przestrzega regulaminu i zasad panujących w Internacie.

IX. Dokumentacja Internatu
Internat prowadzi następującą dokumentację:

 1. dzienniki zajęć wychowawczych grup,
 2. dzienniki tzw. "godziny karcianej",
 3. zeszyty wyjść wychowanków i zeszyt wyjazdów w ciągu tygodnia,
 4. roczny plan pracy Internatu,
 5. roczne plany pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą,
 6. roczne plany pracy sekcji MRI,
 7. plan zajęć wychowawców,
 8. książkę protokołów Rady Wychowawczej Internatu,
 9. plan obserwacji,
 10. przydział rejonów porządkowych.

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu mieści się w budynku przy ul. Św. Józefa 22/24
tel.: 56 6544107 wew. 19 (Kierownik Internatu)
wew. 36 (Wychowawcy Internatu)
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
tel./fax: 56 6544791
www.zsmeie.torun.pl

DYREKTOR: mgr Małgorzata Łopatko
KIEROWNIK INTERNATU: mgr Katarzyna Rosińska

 Początek strony 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 6 z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie opłat za pobyt wychowanków w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

im. prof. Sylwestra Kaliskiego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i SportuB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz na podstawie art. 71 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Obowiązkowa miesięczna opłata za pobyt wychowanka w internacie wynosi 50,00 zł.

§ 2.

1. Opłata za pobyt w internacie wychowanka - maturzysty w miesiącach: maj i czerwiec wynosi 2,50 zł za dzień.

§ 3.

1. Dla nowo przyjętego wychowanka lub rezygnującego z pobytu w internacie ustala się poniższy wykaz opłat:

 • jeśli w/w sytuacja zachodzi:
  • do końca trwania pierwszego tygodnia danego miesiąca - opłata wynosi 12,50 zł
  • do końca trwania drugiego tygodnia danego miesiąca - opłata wynosi 25 zł,
  • do końca trwania trzeciego tygodnia danego miesiąca - opłata wynosi 37,50 zł,
  • po trzecim tygodniu danego miesiąca - opłata wynosi 50 zł.
 • W pozostałych miesiącach pobytu obowiązuje opłata określona w § 1.

§ 4.

1. Wychowanka odbywającego obowiązkową praktykę zawodową poza Toruniem zwalnia się z opłaty za pobyt proporcjonalnie do czasu trwania praktyki i ustala się następująco:

 • praktyka miesięczna - opłata za pobyt wynosi 0,00 zł
 • praktyka trwająca 3 tygodnie - opłata za pobyt wynosi 12,50 zł
 • praktyka trwająca 2 tygodnie - opłata za pobyt wynosi 25,00 zł
 • praktyka trwająca 1 tydzień - opłata za pobyt wynosi 37,50 zł
W pozostałych miesiącach pobytu obowiązuje opłata określona w § 1.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2015 r.

DYREKTOR: mgr Małgorzata Łopatko

B Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, ma podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

 Początek strony