Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów nauczanych w ramach zawodu technik informatyk. Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Egzamin umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego, poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik informatyk. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może przystąpić absolwent, który ukończył szkołę i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.

Podstawowym źródłem wszelkich informacji o egzaminie zawodowym jest informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W nim znajduje się uszczegółowiony standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik informatyk (tj. zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie oraz związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą), jak i przykłady zadań egzaminacycjnych zarówno dla części pisemnej, jak i części praktycznej. Aby zdobyć te ważne wiadomości zapoznaj się koniecznie z informatorem!

Informator dla zawodu technik informatyk Pobierz informator o egzaminie dla zawodu technik informatyk

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

etapu pisemnego (120 minut), który składa się z dwóch części:
- część I obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (50 zadań),
- częśc II obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (20 zadań).
i etapu praktycznego (od 180 do 240 minut).

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

z etapu pisemnego:
- z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
- z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
a z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.


Aby lepiej przygotować się do egzaminów warto przeanalizować zadania egzaminacyjne z wcześniejszych lat. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się bogate zasoby wraz z przykładowymi rozwiązaniami danych zadań oraz komentarzem. Przygotowując się do egzaminu zerknij koniecznie do tego źródła:

Centralna Komisja Egzaminacyjna Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników

Egzamin maturalny z informatyki

Egzamin maturalny w 2010 roku można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Egzamin składa się dwóch cześci, które dla poszczególnych poziomów trwają odpowiednio:
- poziom podstawowy - część 1 - 75 minut; część 2 - 120minut
- poziom rozszerzony - część 1 - 90 minut; część 2 - 150 minut
Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki, obejmują trzy obszary:
1. Wiadomości i rozumienie
2. Korzystanie z informacji
3. Tworzenie informacji.
Jeśli szukasz szczegółowych informacji i zaleceń dla zdających egzamin maturalny z informatyki zajrzyj koniecznie na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podstawowym źródłem informacji o egzaminie jest przede wszystkim informator. W nim znajdziesz wszelkie informacje na temat standardów wymagań egzaminacyjnych w zależności od wybranego poziomu, przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z schematami oceniania, czy opis struktury i formy egzaminu maturalnego z informatyki. Aby zdobyć podstawowe informacje zapoznaj się koniecznie z informatorem.

Informator o egzaminie maturalnym z informatyki Pobierz informator o egzaminie maturalnym z informatyki

Wszystkie informacje na temat egzaminów są aktualizowane na bieżąco na stronach CKE. Do matury w 2010 roku wydano aneksy do informatorów. Zapoznaj się z nimi koniecznie!