Matura

Materiały dotyczące matury z biologii

Wersja PDF do pobrania (117028 b.)

Zagadnienia do powtórzenia - klasa 2

Zagadnienia do powtórzenia!!

 1. Genetyka:
  • Gen jako jednostka dziedziczności
  • Budowa i znaczenie DNA
  • Replikacja DNA
  • Prace i prawa G. Mendla
  • Teoria chromosomowo-genowa T. Morgana
  • Genom człowieka. Organizacja genomów.
  • Budowa i rodzaje RNA
  • Cechy kodu genetycznego
  • Przebieg i znaczenie biosyntezy białek
  • Mutacje i czynniki mutagenne
  • Choroby genetyczne człowieka
  • Zastosowanie inżynierii genetycznej
  • Znaczenie genetyki w medycynie i rolnictwie
 2. Ewolucjonizm:
  • Przyczyny i rodzaje zmienności w przyrodzie
  • Dobór naturalny i jego rodzaje. Specjacje.
  • Historia myśli ewolucyjnej
  • Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji
  • Powstawanie życia na ziemi
  • Antropogeneza
  • Swoiste cechy gatunkowe człowieka