ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji    Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Dokumenty, przepisy, regulaminy itp.

Najnowsze dokumenty są poprzedzone znakiem:

Koncepcja pracy szkoły
   Koncepcja pracy Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na lata 2016 .. 2020

Statut ZSMEiE
Statut Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Statut Szkoły: Technikum nr 5 w Toruniu
Statut Szkoły: Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 w Toruniu

Kodeks Etyki ZSMEiE
Zarządzenie Nr 9 ZSMEiE w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki
Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Regulaminy ZSMEiE
Regulamin Szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Szkoły
   Regulamin Organizacyjny
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Zespołu Wychowawców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Internatu
   Zarządzenie Dyrektora w sprawie opłaty za pobyt wychowanków internatu
   Zarządzenie Dyrektora w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej
   Regulamin Praktyk Zawodowych
   Regulamin Dziennika Elektronicznego
Regulamin Wycieczek Szkolnych
Regulamin Wewnętrzny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Toruniu
Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Toruniu
Regulamin Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego w Ostrowitym k/Czerska
Regulamin Biblioteki Szkolnej
Regulamin Komisji ds. Pomocy Stypendialnej
Regulamin Rady Szkoły
Regulamin Studniówek
Regulamin Dyżurów
Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Uchwała RMT w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.

Przedmiotowe Zasady Oceniania
PZO - WF, PZO - Język angielski i niemiecki, PZO - Matematyka, PZO - Język polski, PZO - Geografia, PZO - Edukacja dla bezpieczeństwa, PZO - Biologia, PZO - Chemia, PZO - Przedmioty ekonomiczne, PZO - Historia, PZO - Historia i Społeczeństwo, PZO - Wiedza o Społeczeństwie, PZO - Religia, PZO - Fizyka, PZO - Przedmioty zawodowe, PZO - Filozofia

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Aneksy
PZO - WF, PZO - Język angielski i niemiecki, PZO - Przedmioty matematyczno-przyrodnicze, PZO - Język polski, PZO - Przedmioty zawodowe

Pozostałe dokumenty
   Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
   Procedury ewidencji druków ścisłego zarachowania
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w ZSMEiE
Procedury interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
   Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSMEiE w Toruniu na lata 2019 .. 2020 - Technikum 5 i 4-letnie
   Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSMEiE w Toruniu na lata 2019 .. 2020 - Szkoła Branżowa I stopnia
Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSMEiE w Toruniu na lata 2017 .. 2020
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Internatu ZSMEiE w Toruniu na lata 2018 .. 2020
Wewnątrzszkolny Program Wychowawczy ZSMEiE w Toruniu na rok 2016
   Aneks nr 1 do Programu Wychowawczego ZSMEiE w Toruniu na lata 2012 .. 2013
   Aneks nr 2 do Programu Wychowawczego ZSMEiE w Toruniu na lata 2013 .. 2014
   Aneks nr 3 do Programu Wychowawczego ZSMEiE w Toruniu na lata 2014 .. 2015
   Aneks nr 4 do Programu Wychowawczego ZSMEiE w Toruniu na rok szkolny 2015 / 2016
   Aneks nr 5 do Programu Wychowawczego ZSMEiE w Toruniu na rok szkolny 2016 / 2017
Program Profilaktyki ZSMEiE w Toruniu
   Aneks nr 1 do Programu Profilaktyki ZSMEiE w Toruniu na lata 2012 .. 2013
   Aneks nr 2 do Programu Profilaktyki ZSMEiE w Toruniu na lata 2013 .. 2014
   Aneks nr 3 do Programu Profilaktyki ZSMEiE w Toruniu na lata 2014 .. 2016
   Aneks nr 4 do Programu Profilaktyki ZSMEiE w Toruniu na lata 2015 .. 2016
   Aneks nr 5 do Programu Profilaktyki ZSMEiE w Toruniu na rok szkolny 2016 / 2017
Program Rozwoju Szkoły 2013 / 2014
Program Rozwoju Szkoły 2012 / 2013
Cele i zadania doradcy zawodowego
Zarządzenie Dyrektora w sprawie procedur postępowania w przypadku zaginięcia dziennika lekcyjnego

Projekty dokumentów szkolnych do przegłosowanie na Radzie Pedagogicznej
Aktualnie nie ma żadnego projektu dokumentu szkolnego

W:2318798     P:2306337
Ogłoszenia | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl